Co pamatuje strom a co lidé zapomněli ?

největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii, jehož hlavním partnerem je státní podnik Lesy ČR

Národní zemědělské muzeum Praha zahájí 29. dubna ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, v rámci Mezinárodního roku lesů, zatím svůj nejrozsáhlejší výstavní projekt v historii. Ten se uskuteční v prostorách muzea v Praze na Letné.

Jeho základní částí je výstava „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli“, která je situována do velkého sálu v prvním patře muzea. Návštěvník bude procházet kmenem stotřicetiletého smrku, v němž se bude moci v decentních sekvencích pohybovat na časové ose a seznamovat se s historií vybraných lesnických oborů. Návštěvníci se seznámí také s kanceláří fořta ze začátku 20. století nebo kanceláří současného lesního správce Lesů ČR. Součástí projektu „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ je i interaktivní venkovní expozice „O stromech a o lese“ umístěná v revitalizovaném muzejním dvoře.

Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z této výměry spravují Lesy ČR kolem 50 % lesů. Lesy ČR se proto k Mezinárodnímu roku lesů hlásí. V průběhu celého roku podnik připravuje mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví v podobě přednášek, besed, vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“, které se konají  v jednotlivých regionech ČR, a které jsou tematicky zaměřeny na lesní hospodářství a ochrany přírody. O těchto akcích podnik veřejnost pravidelně informuje na svých internetových stránkách. Výstava „Co pamatuje strom a lidé zapomněli“ v Národním zemědělském muzeu Praha přitom představuje ve spektru realizovaných akcí událost nejvýznamnější.

V nově otevřených prostorách muzea na prvním a třetím patře budou instalovány další doprovodné výstavy, např. „Staletí mysliveckých a lesnických uniforem“, největší sbírka historických i současných, českých i zahraničních mysliveckých a lesnických uniforem. Jedna z dalších doprovodných výstav, „Vůně dýmu a jehličí“, seznámí návštěvníky s historií a kouzlem lesních železnic. Tradici lesnického školství u nás přibliží výstava „Střední lesnické školství v České republice“.

Tento velký výstavní projekt potrvá od 29. dubna a potrvá až do 30. října 2011.   Jeho součástí budourovněž další doprovodné akce – odborné semináře a přednášky v přednáškovém sále muzea a několik tematických Týdnů (dnů, víkendů) lesa s tématikou lesnictví   a myslivosti pro  odbornou i širokou veřejnost. Celý výstavní projekt probíhá v pražském sídle Národního zemědělského muzea na adrese Kostelní 44, Praha 7 – Letná.

Podrobný časový harmonogram projektu najdete na internetových stránkách Národního  zemědělského muzea – www.nzm.cz .

28.dubna. 2011

Kontakty:
Mgr. Lubomír Maršík 
public relations / marketing
Národní zemědělské muzeum Praha
tel: 233 376 012
e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz  
    Zbyněk Boublík
    Tiskový mluvčí Lesů ČR
    Tel.: +420 724 813 301,
    E-mail: Boublik@lesycr.cz

Partneři výstavy: Ministerstvo zemědělství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Keren Kayemeth Le Israel, Silvajagd, Expal s.r.o., Husquarna Česko, s.r.o., Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Střední lesnická škola Žlutice, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Střední škola lesnická a rybářská Bzenec, Střední lesnická škola Hranice, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Česká lesnická akademie Trutnov, Restaurace Stará myslivna Konopiště a Vinicola s.r.o.

Mediální partneři: Český rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas – Region, Gastro Hotel profi revue, Kam po Česku, Lesnická práce, Myslivost / Stráž myslivosti, Pressweb, Revue 50plus, Silva Bohemica, Silvarium.cz, VideaPro.cz a Zemědělec.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Věděli jste například následující zajímavosti o našich lesích?
 • Lesy ČR spravují lesní porosty v majetku státu Česká republika na výměře 1 milion 320 tisíc hektarů, z toho je cca 45 % v chráněných územích!
 • Lesy ČR pečují o lesy ve své správě podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní certifikát PEFC udělený Lesům ČR nezávislým certifikačním orgánem. Jde o celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření. Je tedy externě ověřeno, že hospodaření LČR není na úkor lesa. LČR mají tímto systémem certifikováno 100% svých lesů. Na světě je tímto systémem certiifikováno přes 200 milionů hektarů lesa.
 • Ročně LČR vytěží cca 8 mil m³ dřeva.
 • Plocha, kterou naopak ročně LČR zalesní, dosahuje cca 11 tisíc hektarů, ročně tak vysadí kolem 60 milionů sazenic.
 • Plocha lesů v ČR na rozdíl od jiných zemí každoročně roste: v posledních letech o více než 2000 hektarů ročně.
 • Lesy se v celé ČR rozkládají na ploše téměř 2 miliony 660 tisíc hektarů, což je 33,7 % území ČR, v roce 1930 přitom činila celková plocha lesů na našem území jen 2 miliony 354 tisíc hektarů.
 • Lesy mají důležitou dřevoprodukční funkci -– DŘEVO JE JEDNOU Z MÁLA TRVALE OBNOVITELNÝCH SUROVIN – slouží nejen například k výrobě papíru, ale také širokého spektra výrobků s přidanou hodnotou, jde o surovinu čistě přírodní, bez jakéhokoli negativního vlivu na zdraví lidí.
 • V našich lesích se odhadem nachází zásoba cca 678 milionů m³ dříví, což je množství, z kterého by se dalo např. postavit 4,5 milionu dřevěných domů.
 • Ročně se v lesích všech vlastníků a správců v ČR vytěží okolo 16 milionů m³ dřeva, přičemž 18 milionů m³ dřeva v lesích každoročně přiroste, zásob dřeva v našich lesích neustále přibývá, v ČR se rozhodně netěží na úkor budoucnosti lesů.
 • V lesích na našem území se neustále zvyšuje podíl listnatých dřevin a jedle: mezi lety 1950 až 2009 tento podíl stoupl o plných 100 %, podíl listnatých dřevin dnes činí 24,5 % celkové plochy lesů. 45 % z LČR ročně zalesňované plochy jsou listnaté dřeviny a jedle.
 • Péče o les je složitý proces vyžadující vzdělané a zkušené lesnické odborníky opírající se o staletími prověřené zkušenosti.
 • Nejstarší chráněná území u nás se nacházejí právě v lesích jako např. Žofínský prales a Hojná Voda (1838), Boubínský prales (1858). U zrodu těchto chráněných území stáli právě lesníci.
 • V posledních letech nabývá na významu u lesů funkce rekreační a zdravotní – stoupá na významu zejména pro městské obyvatelstvo – Lesy ČR proto budují mnoho naučných stezek, rekreačních altánů, vyhlídkových míst, podporují turistiku a celkový zájem lidí o les.
 • Lesníci pečují nejen o les, ale také jeho obyvatele: podpora mravenců, podpora zpěvného ptactva, podpora dravců a sov, přikrmování lesní zvěře v zimním období apod.
 • Jedním z nejdůležitějších právních předpisů je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích: účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
 • Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.
 • Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.