Dalším bezzásahovým územím je lokalita Poledník

Spolupráce Lesů ČR a AOPK ČR je už dlouhodobou samozřejmostí

Lesy České republiky (dále jen Lesy ČR) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) uzavřely 3. 5. 2007 další dohodu o tzv. „bezzásahovém území“. Cílem uzavřené dohody je vytvořit na vymezeném území základní předpoklady pro uchování a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů a umožnit sledování jejich dalšího vývoje při maximálním omezení lidských vlivů. Porosty ponechané samovolnému vývoji jsou součástí NPR Jizerskohorské bučiny v CHKO Jizerské hory. Rozloha vytčeného území činí 71, 58 ha.


Dohodu podepsali Ing. Jiří Holický, generální ředitel Lesů ČR a RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR. Aktu se navíc zúčastnil i hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jiří Hušek. „Dohoda o spolupráci s Lesy ČR je pro nás velmi významná, protože nám umožňuje sledovat samovolný vývoj vybraných území v naší republice. V Jizerskohorských bučinách se nachází více podobných míst, jejichž vývoj lesníci vůbec neovlivňují. Pouze jediná však bude nyní podrobně sledovaná,“ říká RNDr. Pelc.

Díky výzkumu v bučinách se lesníci v budoucnu dozvědí, jestli by měli porosty obhospodařovat a utrácet za péči o ně peníze nebo nechat přírodu, aby část práce udělala za ně. Vývoj v rezervaci přinese také důležité údaje o změnách podnebí,“ říká Ing. Jiří Holický, generální ředitel Lesů ČR.

Přirozený vývoj v praxi znamená vyloučení veškeré výchovné, obnovní a nahodilé těžby, dále umělé obnovování těchto prostorů a rozšiřování lesní dopravní sítě. Ve vymezené lokalitě v současné době nejsou umístěna a v budoucnosti ani nebudou zřizována krmná zařízení pro lesní zvěř. Její lov však nebude nijak omezován. Takto vymezená lokalita bude průběžně monitorována. Cílené sledování je založeno na základním průzkumu, na který navazují cyklicky prováděná šetření, která jsou vztažena ke třem plošným úrovním: celé území, vymezené jádrové území a inventarizační plochy. Posledně dvě jmenované jsou zajišťovány AOPK ČR. Poznatky, které zde budou díky průběžnému monitoringu získány, budou následně využity zejména k rozvoji přírodě blízkých forem lesního hospodaření a stanovení managementu chráněných území. Více o BÚ najdete v prezentaci.

V Praze dne 3. května 2007

Mgr. Jitka Kozubková Bc. Tomáš Vyšohlíd
vedoucí oddělení práce s veřejností AOPK ČR tiskový mluvčí Lesů ČR