Déšť by už neměl obyvatele Nové Olešky na Děčínsku děsit

Více než půlkilometrové koryto pravobřežního přítoku Bynoveckého potoka u obce Nová Oleška na Děčínsku v Ústeckém kraji obnovil podnik Lesy ČR. Stavba přišla na 2,9 milionů korun.

Podnik do protipovodňové stavby vložil 1,2 miliony korun, dalších 1,7 milionů korun plynulo prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Nevhodné úpravy toku provedené v minulosti vedly k tomu, že přítok Bynoveckého potoka odváděl vodu z volné krajiny a v níže položených částech toku, v obci Nová Oleška, zase hrozily i při malých dešťových srážkách povodně. Proto podnik Lesy ČR coby správce přítoku Bynoveckého potoka vodní koryto upravil. „Vytvořili jsme tůň s přetékanou hrází. Tok jsme rozvolnili v novém mělkém meandrujícím korytě dlouhém 518 metrů, širokém kolem jednoho metru a hlubokém maximálně půl metru,“ popsala Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře z Lesů ČR. Ve starém korytě vznikla soustava tůní a mokřadů. Nové průtokové hrazení chrání okolní pozemky proti povodním. „Upravili jsme také stávající rybník,“ dodala Kučerová.

Potok pramení v lesních porostech na severovýchodním svahu Popovičského vrchu, protéká lesy, loukami i pastvinami a před zaústěním do Bynoveckého potoka také intravilánem obce Nová Oleška. Úprava toku a zadržení vody v krajině má kromě jiného příznivý vliv na rozvoj živočišných druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, jako je užovka obojková, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský, ještěrka živorodá, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan skřehotavý i zmije obecná.

V Hradci Králové 26. srpna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Doplňující informace:

„Revitalizace pravobřežního přítoku Bynoveckého potoka I. etapa – úpravy mimo obec“ byla spolufinancována 1 734 283,83 Kč (ERDF 1,6 milionů Kč, SFŽP 100 tisíc Kč) z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny. Lesy ČR, s.p., jež jsou správcem toku, vynaložily na přípravu a realizaci stavby 1 202 529 Kč.