Díky Lesům ČR již mají Jizerské hory následky povodní z roku 2010 za sebou

Lesy České republiky, s. p., úspěšně odstranily veškeré následky velkých povodní v Jizerských horách, které oblast postihly v srpnu 2010. Rozsáhlé opravy za více než 68 milionů korun probíhaly na Hájeném, Černém, Sloupském a Malém Sloupském potoce. Jde o území obce Bílý Potok a města Hejnice – osady Ferdinandov v okrese Liberec v Libereckém kraji.

Povodně v korytech toků poničily původní podélná a příčná opevnění a zapříčinily vznik řady břehových nátrží.

Povodně v Jizerských horách nám přidělaly velké starosti,“ přiznává Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe. „Museli jsme zrekonstruovat řadu podélných opevnění, například opěrné zdi nebo rovnaniny, a stabilizovat dna vodních toků příčnými objekty. Na tyto objekty byly použity převážně kameny o hmotnosti nad tři tuny. Na odstranění všech povodňových škod výše uvedených vodních toků včetně zabezpečovacích prací jsme celkově použili 39 tisíc tun lomového kamene,“ popisuje detaily rekonstrukčních prací Tomáš Sajdl.

Veškerý použitý kámen na stavbách je výhradně lomový kámen místního původu – liberecká žula. Lesy ČR rekonstrukční práce provedly i co nejšetrněji vůči vodním živočichům. Výsledkem je zlepšení migrační prostupnosti na vodních tocích, bez které by některé ryby a další živočichové nemohly dlouhodobě přežívat.

V Hradci Králové 10. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Rozsáhlé ničivé povodně postihují celou oblast Jizerských hor a jejich podhůří od nepaměti. Jejich příčinou bývají průtrže mračen, rychle tající sněhy a dlouhotrvající deště. První písemně zaznamenaná povodeň byla v červnu 1432. Mezi lety 1432 – 1888 je evidováno 35 obzvláště velkých povodní, které se vyskytovaly v měsících červen až srpen. Např. ve dnech 19. – 20. 8. 1688 nastala v horách průtrž mračen, při které velká voda odnesla veškeré mosty a lávky. Staré záznamy dále uvádějí, že jedna z největších povodní, která zasáhla nejen Smědou, ale celé Jizerské hory i jejich okolí, přišla na přelomu července a srpna 1858. Voda přivalila během povodně balvany o váze 6 tun, strhla několik domů, zničila splavy, mosty a lávky a poškodila pozemky. Nebývalého rozsahu však dosáhly záplavy 3. – 4. 7. 1958, kdy silné deště toho roku sužovaly celou Evropu. Po povodni následovala regulace koryt, které jsou patrné dodnes.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření