Díky Lesům ČR si valašská krajina i do budoucna zachová svůj tradiční ráz

Státní podnik Lesy ČR dokončil za téměř tři čtvrtě milionu korun v celkem 16 lokalitách krajiny Valašska, z nichž část zasahuje i do CHKO Beskydy a ptačí oblasti Horní Vsacko, speciální projekt nazvaný „Zakládání a obnova krajinných prvků Valašska – Horní Vsacko“ zaměřený na obnovu místních přírodních hodnot. Ve vybraných místech se realizovala řada opatření vedoucích k rekonstrukci přírodních společenstev, a to obnovou původní vegetace, druhově bohatých luk i přirozeného lesa na březích bystřin a výsadbou starých (tradičních) ovocných odrůd. Značný význam se kladl i krajinářsko-přírodním faktorům z estetického pohledu vnímání krajiny. Lokality se nacházejí na území katastrů obcí Pozděchov, Huslenky, Halenkov a Vsetín ve Zlínském kraji. Na projektu se podíleli zkušení místní lesníci, ochránci přírody i odborní krajinní projektanti.

Úpravě všech 16 typově specifických ploch předcházel detailní průzkum, na jehož základě došlo k následné výsadbě nových stromů typických pro valaškou krajinu, a to v prostorovém uspořádání alejového, řadového či skupinového typu. Na nelesních pozemcích Lesy ČR zajistily redukci expanzivních druhů dřevin a další vegetace a poté nechaly nově vysadit staré (tradiční) odrůdy ovocných dřevin. Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkově se v průběhu projektu podařilo nově vysadit více než tisíc kusů stromů; z ovocných dřevin šlo o následující odrůdy a druhy: jabloň „Jadernička moravská“, jabloň-„Cronselské“, jabloň-„Astarachán bílý“, hrušeň-„Krvavka“, hrušeň-„Jačmenka (syn. Majdalenka)“, slivoň–Durancie, jeřáb „Moravský sladkoplodý“ a třešeň ptačí. Mezi zástupci ostatních dřevin dominuje olše lepkavá a jasan ztepilý.

Jako konkrétní ukázku nově upravené plochy je možné uvést lokalitu Trubiska rozprostírající se kolem vodního toku a loveckého zámečku stejného jména. Ke zlepšení přirozené druhové skladby lesa zde na podmáčených místech na březích bystřin došlo výsadbou olší a jasanů.

Samotnou výsadbou nových stromů projekt nekončí, po další období bude probíhat pravidelná údržba pozemků, ořezy a celková péče o vysazené dřeviny. Dokončením projektu se podařilo přiblížit charakter tradiční valašské krajiny obyvatelům místních vesnic a měst a současně zvýšit atraktivitu Valaška jako zajímavé turistické destinace.

V Hradci Králové 4. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Na projekt se podařilo Lesům ČR získat finanční příspěvek z fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. Celkové výdaje na realizaci projektu dosáhly 577 056 Kč bez DPH včetně PD (způsobilé výdaje 535 415,-Kč), z toho byl získán finanční příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 455 103,-Kč a ze Státního fondu životního prostředí 26 771,-Kč.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření