Dozorčí rada Lesů ČR jednala o odvodu volných financí podniku do fondu zakladatele, HV za období leden až červenec 2013, založení nového lesního závodu a reorganizačním plánu LESS & FOREST s.r.o.

Dozorčí rada (DR) státního podniku Lesy ČR na pravidelném zasedání projednala několik důležitých bodů. Zabývala se například odvodem části volných finančních prostředků podniku do fondu zakladatele, výsledky hospodaření za období leden – červenec 2013 či záměrem založení nového lesního závodu Lesů ČR na obnovu Krušných hor a zvýšení zaměstnanosti v regionu.

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o státním podniku se Dozorčí rada Lesů ČR zabývala návrhem převodu 6 miliard korun z volných finančních prostředků podniku do zákonem definovaného fondu zakladatele. Dozorčí rada navržený návrh podpořila a schválila. „Přijaté rozhodnutí Dozorčí rady jen potvrdilo již dřívější deklarace o připravenosti Lesů ČR převést do státního rozpočtu část z volných finančních prostředků, které se podařilo naspořit díky kvalitnímu hospodaření podniku v posledních letech,“ uvádí předseda Dozorčí rady Miroslav Zámečník.

Lesy České republiky, s.p., dosáhly v období leden až červenec letošního roku hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 3,335 miliardy korun. „Hospodaření Lesů ČR vykazuje nadále velmi pozitivní hodnoty. Naprostá většina HV, plných 91%, je nadále tvořena naší hlavní činností, lesnickým hospodařením,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

V souladu se záměrem ministerstev zemědělství a práce a sociálních věcí v oblasti podpory zaměstnanosti v Krušných horách a urychlení přeměn porostů náhradních dřevin, Lesy ČR plánují založení nové organizační jednotky podniku, Lesního závodu Lesů ČR Krušné hory se sídlem v Teplicích. Lesní závod bude koncipován jako nákladové středisko zajišťující činnosti v oblasti pěstební činnosti a péče o les nad rámec současných smluvních vztahů. „Založení nového lesního závodu umožní vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti v regionu, kde je nedostatečná nabídka pracovních příležitostí,“ říká Michal Gaube.

Dozorčí rada byla též seznámena a vyjádřila svůj nesouhlas s předloženým návrhem reorganizačního plánu společnosti LESS & FOREST s.r.o., která se v současnosti nachází v úpadku. Reorganizační plán LESS & FOREST s.r.o. nezohledňuje v dostatečné míře soudem případně stanovené náhrady soudních nákladů po ukončení soudních sporů ve prospěch Lesů ČR.

V Hradci Králové 10. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření