Dozorčí rada Lesů ČR jednala o rozdělení dosaženého zisku i nejnovějších informacích o závěrech kontroly NKÚ

Na programu schůze též téma nedávných povodní, IT a zřízení účtu na pomoc postiženým povodněmi

Dozorčí rada (DR) státního podniku Lesy ČR na pravidelném zasedání projednala několik důležitých bodů. Zabývala se například rozdělením dosaženého zisku za rok 2012 a informací o hospodářském výsledku podniku za období leden až květen letošního roku. Seznámila se také s aktuálními informacemi ohledně kontrolního závěru NKÚ a diskutovala rovněž o problematice nedávných povodní včetně průběžné výše povodňových škod. Jedním z bodů jednání bylo i téma IT. Dozorčí rada dále přivítala založení speciálního účtu určeného pro dobrovolné příspěvky zaměstnanců Lesů ČR, který bude sloužit na pomoc lidem postiženým povodněmi.

Jak již bylo dříve prezentováno, auditovaný hospodářský výsledek Lesů ČR před zdaněním za rok 2012 dosáhl výše 5,478 miliard korun. Po odvodech příslušných daní představuje čistý zisk Lesů ČR za rok 2012 částku 4,408 miliardy korun. Dozorčí rada schválila jeho rozdělení převodem částky 4,386 miliardy korun na účet nerozděleného zisku. „Tím se podnik připravuje na platnost novely zákona o státním podniku, která umožní převést volné finanční prostředky na definovaný fond zakladatele, odkud následně dojde k převodu přímo do státního rozpočtu,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením Lesů ČR. V úspěšném hospodaření Lesy ČR pokračují i nadále. Za období leden až květen 2013 dosáhl hospodářský výsledek před zdaněním výše 2,7 miliardy korun. „Nadále se držíme trendu, kdy naprostá většina tohoto hospodářského výsledku je tvořena naší hlavní činností, lesnickým hospodařením,“ doplňuje Michal Gaube.

Vedení podniku Dozorčí radu seznámilo s aktuálním souhrnem povodňových škod, které Lesy ČR evidují v momentální celkové výši cca 220 milionů korun, z uvedené částky činí téměř 125 milionů škody na vodních tocích a vodohospodářském majetku, škody na lesních cestách se aktuálně pohybují na úrovni cca 95 milionů korun. „Uváděná čísla jsou zatím ještě nadále průběžná, další škody zaměstnanci podniku zjišťují a specifikují během aktuálně probíhajících kontrolních pochůzek na vodních tocích, lesních cestách a v lesních porostech,“ upřesňuje Michal Gaube.

Dozorčí rada vzala na vědomí informaci, že Policie ČR odložila trestní oznámení podané v dubnu 2012 NKÚ v reakci na kontrolní závěr (KZ) z kontroly u Lesů ČR. Informaci zveřejnil na svých internetových stránkách samotný NKÚ. Policie ČR podle publikované informace nezjistila, že by se „v některé z oznámených věcí jednalo o podezření ze spáchání trestného činu.“ „Tuto zprávu považujeme za zcela zásadní, neboť se potvrdilo naše přesvědčení prezentované již ve chvíli, kdy byl KZ zveřejněn,“ říká Michal Gaube. „Zpráva je velmi důležitá i pro dozorčí radu,“ uvádí předseda Dozorčí rady Lesů ČR Miroslav Zámečník. „Ke KZ NKÚ se podnik i DR postavily zpříma a v potřebných oblastech byla přijata nápravná opatření, jejichž plnění průběžně kontrolujeme. Nikdy jsme si však nemysleli, že by trestní oznámení podané NKÚ bylo důvodné,“ dodává Miroslav Zámečník.

Dozorčí rada byla dále informována o zrušení veřejné zakázky „Dodávka, instalace a konfigurace serverové infrastruktury a výpočetní techniky“. DR zároveň doporučila v souladu se stanoviskem současného managementu vypovědět servisní smlouvy se společnostmi dynn a.s. a TIME IMPORT a.s. „Dozorčí rada bude nadále věnovat této citlivé oblasti mimořádnou pozornost,“ zdůrazňuje Miroslav Zámečník s tím, že nový vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií Lesů ČR dostal za úkol do září letošního roku představit revidovaný plán rozvoje IT do roku 2016 s výslovnou žádostí o minimalizaci výdajů.

V závěru jednání byla Dozorčí rada informována o zřízení zvláštního účtu pro dobrovolné příspěvky zaměstnanců Lesů ČR určeného na pomoc lidem postiženým povodněmi. Výtěžky z tohoto účtu budou darovány některé z osvědčených dobročinných organizací, které se pomocí lidem postiženým povodněmi dlouhodobě zabývají. „Uvědomujeme si, jak vážně letošní velká voda zasáhla do životů mnoha lidí i firem. Považujeme proto za chvályhodné, že zaměstnanci Lesů ČR mají možnost připojit se k všeobecnému úsilí pomoci tam, kde to bude potřebné. Na účet přispějí i členové DR,“ konstatuje Miroslav Zámečník.

V Hradci Králové 28. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření