Dozorčí rada schválila výroční zprávu Lesů České republiky

Státní podnik Lesy České republiky, s. p., hospodařil v roce 2007 s čistým hospodářským výsledkem 284 mil. Kč, což je oproti předchozímu roku (1 658 mil. Kč) snížení o 83 procent. Mezi příčiny tohoto poklesu lze zařadit především menší objem těžby (8,882 mil. m3) oproti předchozímu roku (9,687 mil m3). Částečně mělo na výši hospodářského výsledků vliv také urychlené uzavírání smluv po orkánu Kyrill kvůli nutnosti zpracování kalamitního dříví, mající za následek vyšší výrobní náklady, a následná zhoršená poptávka po kulatinových sortimentech, tedy nižší výnosy z prodeje dříví. Za zmínku ovšem stojí, že hospodářský výsledek roku 2006 byl v sérii několikaletých zisků v řádu stovek milionů spíše výjimečný. Byl způsoben hlavně objemem těžby cca 850 mil. Kč a docíleným vysokým zpeněžením dříví prodaného ve vlastní režii konečnému odběrateli cca 300 mil. Kč.

Státní podnik ke konci roku 2007 hospodařil na lesních pozemcích o celkové výměře 1348 tisíc hektarů, což je 17 procent neboli šestina z celkové plochy území České republiky (78.866 km2). Jejich hodnota vedená v účetnictví podniku dosahuje 51,719 mld Kč, celková bilanční suma pak podniku k 31. prosinci 2007 pak byla 69,183 mld Kč. Celkové náklady roku 2007 dosáhly 11,757 mld Kč (v roce 2006 byly vykázány náklady 12,278 mld Kč), z nichž větší část tvoří výkonová spotřeba, tedy náklady na činnosti při správě lesa a těžbě a na výkup dříví od smluvních partnerů. Celkové výnosy za rok 2007 dosáhly 12,041 mld Kč (v roce 2006 šlo o 13,963 mld Kč), z nichž zdaleka největší položku tvoří výnosy z prodeje dříví.

Dříví bylo prodáváno jak smluvním partnerům (lesním společnostem spolupracujícím se státním podnikem na základě smluv), a to v objemu 5,917 mil. m3, tak i konečným odběratelům, k nimž směřovalo 3,951 mil m3 dříví, z toho 14 tisíc m3 formou elektronické aukce, kterou státní podnik v první polovině roku zkušebně zavedl. Průměrná cena dříví pro konečné odběratele dosáhla 1 216 Kč/m3, což je o 132 Kč/m3 méně než v předchozím roce, především kvůli propadu cen způsobenému přetlakem nabídky po zpracování rozsáhlé větrné kalamity po orkánu Kyrill.

K 31. prosinci 2007 ve státním podniku pracovalo 3 560 zaměstnanců.

Uvedené údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2007, která obsahuje auditorský výrok bez výhrad a ve čtvrtek 18. září byla projednána a schválena dozorčí radou státního podniku.

Dosavadní hospodaření v roce 2008 je ovlivněno především hrozbou kůrovcové kalamity, nutností likvidace následků větrné kalamity Emma na přelomu února a března 2008 a všeobecným poklesem cen dřeva na trhu. Celkový objem těžby v 1. pololetí dosáhl 3 864 tisíc m3, přičemž pro celý rok je plánováno 7 741 tisíc m3. Výnosy dosáhly 4,650 mld Kč a náklady 3,844 mld Kč, z čehož plyne hospodářský výsledek před zdaněním 0,806 mld Kč. Průměrná cena dříví za 1. pololetí pro konečné spotřebitele klesla na 1 108 Kč/m3, tj. snížení proti roku 2007 o 108 Kč/m3.

Vybrané základní ukazatele v letech 2002 až 2007
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Výměra lesních pozemků (tis. ha) 1 396 1 378 1 367 1 362 1 339 1 348
Těžba (tis. m3) 7 370 7 435 7 653 7 741 9 678 8 882
Obnova lesa (ha) 11 437 11 513 12 609 11 562 11 466 10 772
HV po zdanění (mil. Kč) 282 150 469 418 1 658 284
Bilanční suma (mil. Kč) 65 801 65 854 66 097 67 026 69 092 69 183
Počet zaměstnanců 3 526 3 452 3 436 3 433 3 524 3 560

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz