Evropský projekt zlepšil rybám a obojživelníkům životní podmínky

V přírodní památce Olšoveček u Velké Bíteše v Kraji Vysočina revitalizoval podnik Lesy ČR dva rybníky. Jednu tůň vyčistil a tři další vybudoval. Výrazně se tak zlepšily životní podmínky tamějších obojživelníků a ryb. Projekt spolufinancovala Evropská unie 952 tisíci korunami.

Lesy České republiky dokončily práce v lokalitě přírodní památky Olšoveček, která se nachází v rozsáhlém lesním komplexu Košíkovského lesa, jižně od Velké Bíteše v okrese Žďár nad Sázavou. Vznikla tak zajímavá soustava vodních ploch, která dotváří krajinný ráz území. „Rybníky a jednu tůň jsme odbahnili a vytvořili jsme další tři nové tůně. U rybníků jsme rekonstruovali hráze, výpustné objekty a bezpečnostní přelivy,“ uvedl Roman Říha, brněnský specialista ochrany přírody z podniku Lesy ČR. V rybnících žijí chráněné druhy ryb a obojživelníků, jako sekavec písečný, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný, střevle potoční a čolek obecný. Obojživelníci byli v nových tůních k vidění už letos na jaře. Jedná se tedy o vzorovou ukázku péče o vodu v krajině a v lesních ekosystémech. Na přípravě projektu spolupracoval s Lesy ČR také Krajský úřad Kraje Vysočina.

Doplňující informace:

Na projekt s názvem „Revitalizace mokřadních biotopů v přírodní památce Olšoveček“ se podařilo získat finanční podporu z Evropské unie ve výši 952 454 Kč (ERDF 899 540 Kč, SFŽP 52 914 Kč), a to konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity.

V Hradci Králové 18.září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.