František Dejnožka brání státu ve výkonu akcionářských práv v Hradecké lesní a dřevařské společnosti

Mimořádná valná hromada Hradecké lesní a dřevařské společnosti (HLDS), která se dnes uskutečnila na žádost 50% akcionáře, státního podniku Lesy České republiky (LČR), měla velmi okleštěný program. František Dejnožka totiž svým hlasem opět odmítl zařazení dvou klíčových bodů, které na pořad jednání mimořádné valné hromady navrhli zástupci LČR, a které již dříve představenstvo HLDS ovládané panem Dejnožkou z jejího programu vyřadilo. Konkrétně se jednalo o předložení a projednání podnikatelského plánu HLDS na rok 2011 a projednání postupu HLDS při poskytování záruk za bankovní garance účastníkům tendrů vyhlašovaných LČR. Uvedeným postupem představenstvo HLDS zcela bezprecedentně zabránilo zástupcům LČR a tedy i státu v přístupu ke zcela zásadním informacím a tím k výkonu akcionářských práv. LČR se obrátí na soud.

Jediný bod, který představenstvo HLDS na pořad dnešní mimořádné valné hromady zařadilo, se týkal změny způsobu jednání za HLDS. Mimořádná valná hromada však návrh LČR hlasem pana Dejnožky zamítla. Způsob jednání za HLDS je tak i nadále nastaven nestandardně tak, že ani zdaleka nerespektuje rozložení obchodních podílů ve společnosti či většinový názor představenstva coby kolektivního orgánu. Za představenstvo je díky zamítnutí návrhu i nadále jménem HLDS oprávněn jednat výhradně jeho předseda František Dejnožka samostatně. Na obchodní podíl pana Dejnožky v rozsahu 50% tak připadá i po dnešní mimořádné valné hromadě oprávnění jednat za společnost v rozsahu 100%. „LČR nejenže nemohou ovlivňovat řízení HLDS, ale nemají ani možnost podílet se na spravedlivém rozdělování dřeva, efektivním dohledu na majetkové a finanční toky HLDS, a nemohou tak v budoucnu zabránit ani případnému účelovému vyvádění majetku,“ objasňuje zástupce statutárního orgánu Lesů ČR PhDr. Jitka Věková.

Návrh LČR z výše uvedených důvodů požadoval změnit způsob jednání tak, aby bylo za představenstvo a jménem společnosti oprávněno jednat nejméně pět členů představenstva současně. „Zamítnutím našeho návrhu na změnu způsobu jednání představenstva pan Dejnožka formálně stvrdil svou neochotu jakkoli se s LČR jako 50% akcionářem podílet na řízení HLDS, což je v naprostém rozporu s jeho dosavadními tvrzeními i se zákonem. Jedná se o jednoznačné poškozování LČR a tedy i státu fyzickou osobou, která ze spolupráce s LČR mnoho let těžila neoprávněné výhody a velké zisky a nyní se rozhodla jít cestou obstrukcí, zatajování informací a očerňování státního podniku LČR,“ doplnila Jitka Věková.

Na program mimořádné valné hromady se ani po opětovné žádosti LČR o zařazení vyřazených bodů nedostaly dva klíčové body, které LČR navrhovaly. Zařazení obou bodů odmítl František Dejnožka. První se týkal podnikatelského plánu HLDS na rok 2011. „Ing. Dejnožka na dnešní mimořádné valné hromadě prohlásil, že akcionář nemá právo na jakékoliv informace nebo vznášení dotazů. S tímto konstatováním valnou hromadu ukončil a odešel. Představenstvo HLDS v čele s panem Dejnožkou nám tak neposkytnutím důležitých údajů zcela odepřelo základní akcionářská práva. Nemáme tušení, s čím a jak chce HLDS v příštím roce obchodovat, jak chce zajistit, že majetek státu nebude znehodnocen.,“ říká Jitka Věková. Oba požadavky LČR přitom byly oprávněné, zákonné a soudně vymahatelné. LČR se pokusily podnikatelský plán získat také formou tzv. poskytnutí informací, ale ani takto se k němu nedostaly. Státní podnik má přitom informace, že HLDS se schází se svými zákazníky a nabízí jim prodloužení kontraktů na dodávky dřeva na příští rok. „Netušíme, z jakých zdrojů má HLDS dřevo zajištěno, zatímco zákazníci HLDS zřejmě ano. Je nepřijatelné, aby zákazníci naší dceřiné společnosti měli o podnikatelských plánech větší znalosti než my jako akcionáři,“ uvádí dále Věková.

Druhý vyřazený bod se týkal postupu HLDS při poskytování záruk za bankovní garance účastníkům tendrů vyhlašovaných LČR. Vzhledem k tomu, že v minulosti byly tyto garance poskytovány, došlo reálně k situaci, že si LČR, přes svůj akcionářský podíl v HLDS, poskytovaly garanci svými vlastními prostředky. Této absurdní situaci se pochopitelně chtějí LČR do budoucna vyhnout, protože by v případě uplatnění těchto garancí došlo k přímému ohrožení akcionářského podílu LČR v HLDS. I v tomto případě však byly zástupcům LČR odmítnuty jakékoli informace, což brání LČR v udílení správných pokynů představenstvu prostřednictvím valné hromady, a tím i zamezení výkonu práva akcionáře na řízení společnosti.

Způsob jednání pana Dejnožky jednoznačně ukazuje, jaké jsou jeho úmysly v HLDS. Přestože se ohání zájmy státu, ve skutečnosti mu znemožňuje kontrolu nad jeho majetkem a brání mu v přístupu k základním informacím. Veškeré jeho aktivity jsou motivovány obavou z konce jednoho dlouhého a velmi výhodného obchodu, spočívajícím v parazitování na státním podniku LČR. Obrátíme se na soud, aby HLDS nařídil nám tyto informace poskytnout,“ uzavírá PhDr. Jitka Věková. Nestandardnost hospodaření HLDS dokládá i fakt, že v této souvislosti již Policie ČR zahájila z vlastního podnětu úkony trestního řízení.

V Hradci Králové, 15. listopadu 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.