Hedvíkovská a Lovětínská rokle – nejmladší bezzásahová území v ČR

Lesy České republiky (dále jen Lesy ČR) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) uzavřely 27. 2. 2007 dvě dohody o dalším tzv. „bezzásahovém území“. Cílem uzavřené dohody je vytvořit na vymezeném území základní předpoklady pro uchování a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů a umožnit sledování jejich dalšího vývoje při maximálním omezení lidských vlivů. Porosty ponechané samovolnému vývoji jsou součástí NPR Lichnice – Kaňkovy hory v CHKO Železné hory. U Hedvíkovské rokle činí rozloha 34,59 ha a u rokle Lovětínské je to 50,43 ha.

Dohodu podepsali Ing. Jiří Holický – pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR a RNDr. František Pelc – ředitel AOPK ČR. „Dohoda o spolupráci s Lesy ČR je pro nás velmi významná, protože nám umožňuje sledovat samovolný vývoj vybraných území v naší republice. Věřím, že plocha bezzásahových území se bude i nadále rozšiřovat,“ říká RNDr. Pelc.

Obě lokality jsou cenné díky plošně zachovalým lesním porostům s druhovou skladbou blízkou přirozené. Vzájemně se liší zejména rozdílnými podmínkami stanoviště, expozicí a prostorovou výstavbou lesa. Na většině území jsou lesní porosty dlouhodobě ponechány bez těžebních zásahů,“ říká Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR.

Přirozený vývoj v praxi znamená vyloučení veškeré výchovné, obnovní a nahodilé těžby, dále umělé obnovování těchto prostorů a rozšiřování lesní dopravní sítě. Ve vymezené lokalitě v současné době nejsou umístěna a v budoucnosti ani nebudou zřizována krmná zařízení pro lesní zvěř. Její lov však nebude nijak omezován. Takto vymezená lokalita bude průběžně monitorována. Cílené sledování je založeno na základním průzkumu, na který navazují cyklicky prováděná šetření, která jsou vztažena ke třem plošným úrovním: celé území, vymezené jádrové území a inventarizační plochy. Posledně dvě jmenované jsou zajišťovány AOPK ČR. Poznatky, které zde budou díky průběžnému monitoringu získány, budou následně využity zejména k rozvoji přírodě blízkých forem lesního hospodaření a stanovení managementu chráněných území.


Více o BÚ najdete v přiložené prezentaci


Bezzásahová území LČR a AOPK ČR

Mgr. Jitka Kozubková
vedoucí oddělení práce s veřejností AOPK ČR

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí Lesů ČR
mobil: 724 525 132