I v oblasti Beskyd Lesy ČR pečují o lesní porosty v souladu s právními předpisy a s péčí řádného hospodáře

Lesy ČR pečují o veškeré svěřené lesy plně v souladu s právními předpisy a s péčí řádného hospodáře. Nejinak tomu je i v případě lesů v oblasti Beskyd. Uvedené skutečnosti nezmění ani nepravdy veřejně prezentované některými, pravděpodobně neznalými, osobami.

Lesy ČR se co nejdůrazněji ohrazují proti lživým tvrzením, které měl pronést suverén Světského řádu Černí myslivci pobeskydští Přemysl Filip, a které byly publikovány v článku „Křížová výprava za majetky“ otištěném ve vydání časopisu Týden ze dne 4. 6. 2012 (dále jen „článek“).

V předmětném článku je mj. uvedena následující citace výroku Přemysla Filipa: „Podnik Lesy České republiky nechává Beskydy vyloženě drancovat pod heslem Po nás potopa! Církvi chce lesy vrátit v co nejhorším stavu.“ Lesy ČR rozhodně odmítají, že by jimi spravované lesy byly drancovány. Pokud pan Filip uvádí, že Lesy ČR úmyslně jednají tak, aby restituované lesy byly církvím předány v co nejhorším stavu, jedná se o obvinění, které překračuje nejen právo na kritiku garantované českým právním řádem, ale i pravidla slušného chování. Pronesení takovéhoto lživého obvinění není podloženo jakýmikoliv důkazy, a to navíc za situace, kdy „obviňovanému“ není ani poskytnut prostor k vyjádření.

Lesy ČR konstatují, že tvrzení pana Filipa jsou nepravdivá, je pouze otázkou, zda tato byla pronesena s úmyslem poškodit Lesy ČR či je jejich pronesení „jen“ důkazem neznalosti lesnické problematiky panem Filipem.

Lesy ČR všechny ubezpečují, že řádně a kvalitně zajišťují všechny funkce lesa, jeho obnovu, ochranu a reprodukci včetně ochrany přírody a krajiny a přikládají péči o les prioritní význam. Lesy ČR se při péči o les i veškerých pracích prováděných v lese striktně řídí platnými právními předpisy, přičemž jejich dodržování je pod přísným dozorem orgánů státní správy. Lesy ČR jsou před zákonem zodpovědné za stav veškerého lesa ve své správě, to znamená i „restitučního“ lesa a podle toho také k péči o les přistupují.

Veškeré v lesích probíhající těžby i pěstební činnost jsou prováděny v souladu s platným lesním desetiletým hospodářským plánem, vycházejícím ze zákona. Lesy ČR pečují o lesy ve své správě podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích; dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní certifikát PEFC udělený Lesům ČR nezávislým certifikačním orgánem. Jde o celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření. Navíc již pět let je u Lesů ČR prováděn nad rámec zákonných povinností lesnický audit, který prověřuje nejen legislativní požadavky na hospodaření v lesích, ale i dodržování vnitřních směrnic podniku, které jsou v mnoha ohledech přísnější než závazná právní úprava. O výsledcích lesnického auditu se může přesvědčit každý – jsou zveřejněny na webu Lesů ČR na adrese www.lesycr.cz .

Lesy ČR dodávají, že investují významné finanční prostředky do obnovy a ochrany lesních porostů – nejvíce za posledních 10 let, nevyjímaje pozemky, které se mohou stát předmětem církevních restitucí. Lesy ČR při řádné správě lesa a hospodaření v lese nečiní rozdíly mezi majetky potenciálních církevních restitucí a majetky ostatními.

Citované výroky pana Přemysla Filipa jsou lživé, a jako takové nejenže dehonestují dobrou pověst Lesů ČR, ale zejména poškozují a znehodnocují dobrou práci jejich zaměstnanců. S ohledem na uvedené zvažují Lesy ČR další možnosti právní obrany.  

V Hradci Králové 6. června 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.