Jarní migrace obojživelníků a malé vodní nádrže

Jaro je v plném proudu, o čemž svědčí i stovky žab, které se ze svých zimovišť vydávají k vodním plochám, kde kladou vajíčka. Lesy České republiky, s. p., nyní spravují 446 malých vodních nádrží, které se pro obojživelníky stávají místem jejich milostného aktu.

Správou těchto vodních ploch Lesy České republiky, s. p. naplňují jednu z významných mimoprodukčních funkcí lesa – funkci vodohospodářskou. Ta patří k nejdůležitějším environmentálním funkcím lesa v kulturní krajině. Obnova vodních nádrží v lesích je také součástí „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“. Za devět let (1999–2007) jeho realizace bylo k naplňování veřejného zájmu vynaloženo více než 200 milionů korun. Letos může být čerpáno dalších 60 milionů korun.

Hlavním účelem obnovy vodních nádrží je zlepšení hydrologických podmínek v území, zejména zadržení vody v krajině, podpora krajinné a druhové pestrosti a v neposlední řadě zajištění funkce protipovodňové ochrany. Mělké neprodukční nádrže poskytují vhodné příležitosti pro existenci populací vodních a mokřadních rostlin. Konfigurací dna s mělkými příbřežními partiemi jsou zároveň ideálním prostředím k rozmnožování různých druhů živočichů, a to především obojživelníků a bezobratlých. ¨

V letošním roce plánujeme zahájit celkem 25 akcí charakteru revitalizací koryt vodních toků a výstavby vodních nádrží za 66 milionů korun. Spolu s rozestavěnými nádržemi a opravami budeme do těchto vodních děl investovat celkem 105 milionů korun.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz