Jeden z úseků vodního toku Barovka u Libice nad Doubravou na Chotěbořsku získal zásluhou Lesů ČR svou původní podobu

Lesy České republiky, s. p., aktuálně zdárně dořešily celkovou revitalizaci jednoho z úseků vodního toku Barovka u Libice nad Doubravou na Chotěbořsku v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Kvůli v minulosti nevhodně provedeným technickým úpravám, které rovněž způsobily neprůchodnost toku pro ryby, bylo nutné Barovce vrátit její původní historickou tvář. Díky provedené revitalizaci se předmětný úsek, od soutoku Barovky s říčkou Doubravou až po most silnice II/344 spojující Chotěboř a Horní Bradlo, podařilo prodloužit z původních 310 na dnešních 380 metrů a obnovit tak možnost pro migraci ryb. Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě 1,5 milionu korun podílela také Evropská unie a to v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Trasa nového koryta vychází z historických katastrálních map. V průběhu akce mimo jiné došlo k obnově přirozených meandrů, díky čemuž má dnes v příčném profilu koryto tvar mělké ploché misky. V případě průchodu vyšších průtoků se tak voda rozlije na okolní přilehlé pozemky, které jsou k tomu určené. Podélný profil potoka je členitý a střídají se zde klidové a proudové úseky vyrovnávající dřívější nevhodně vedenou napřímenou trasu. Místy je koryto osazeno kameny, které brání vymílání dna. V místě zároveň vznikly dvě tůně – ty bude při vyšších průtocích napájet voda z koryta Barovky. Na březích Lesy ČR vysadily zeleň a dřeviny, například 149 listnatých stromů a 681 keřů. Výhledově Lesy ČR navíc plánují posílit druhovou skladbu chráněných živočichů v této lokalitě.

Vodní tok Barovka je významným šestikilometrovým pravostranným přítokem řeky Doubravy; plocha jeho povodí činí bezmála 10,5 km².

V Hradci Králové 21. srpna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Celková cena realizace projektu „Revitalizace vodního toku Barovka“ byla 1 266 196,- Kč (bez DPH). Na tento projekt byla přiznána podpora z fondů Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny v celkové výši 1 202 505,- Kč z toho ( ERDF 1 142 379,- Kč; SFŽP 60 125,25,- Kč). Zbytek finančních prostředků investovaly Lesy ČR.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření