Jedle bělokorá se díky Lesům ČR vrací do Slavkovského lesa

Lesy ČR intenzivně pracují na úpravě druhové a prostorové skladby lesa na území CHKO Slavkovský les v Karlovarském kraji. Průběžně v tamních lesích navyšují zastoupení jedle bělokoré, která během uplynulých staletí kvůli výjimečnosti svého dřeva využívaného ve stavebnictví a později vlivem zhoršení kvality ovzduší a půd následkem průmyslového rozvoje ztrácela své původní výraznější zastoupení.

Lesy ČR se průběžnému navracení jedle bělokoré do Slavkovského lesa věnují již 20 let. Ročně vysazují desetitisíce kusů nových sazenic. Náklady na tuto aktivitu, které se pohybují v milionových částkách, přitom podnik hradí ze svých vlastních zdrojů. Před nedávnem navíc Lesy ČR zpracovaly speciální projekt nazvaný „Obnova jedle v CHKO Slavkovský les“, v jehož průběhu bylo ve vybraných lokalitách Slavkovského lesa nově vysazeno dalších 3660 kusů jedle bělokoré včetně instalace individuální ochrany těchto sazenic proti okusu spárkatou zvěří. Na financování tohoto konkrétního projektu v hodnotě více než 700 tisíc korun se kromě Lesů ČR podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dnešní doby se ve Slavkovském lese dočkali pouze nejodolnější, nejvitálnější a nejzdravější jedinci původní populace jedle bělokoré, a to na nejméně postižených místech. Zaměstnanci místní organizační jednotky Lesů ČR, Lesního závodu Kladská, mají o všech kvalitních jedlích ve Slavkovském lese velmi dobrý přehled. Většina z nich je evidována a využívána pro sběr osiva. Lesní závod Lesů ČR Kladská provádí sběr šišek bezeškodnou metodou – během výstupu na strom, trhání šišek a sestupu nejsou používána stoupací železa, ale pouze lanové úvazky, které nenarušují kůru jedlí.

Ze získaného osiva pak lesníci pěstují mladé sazenice, které vysazují na vhodná místa. Vysázené stromky jsou následně chráněny proti poškozování zvěří oplocenkami nebo nátěry. Lesníci se s velkou pečlivostí věnují i jejich dalšímu vývoji. Nejvíce se jedle bělokorá vysazuje do nejcennějších míst v centrální části CHKO Slavkovský les, v okolí osady Kladská. Této problematice je zde věnována mimořádná pozornost a péče.

Důkazem, jak intenzivně a dlouhodobě se státní podnik Lesy ČR navracení jedle bělokoré do míst Slavkovského lesa věnuje, je i následující stručný statistický přehled:

 

 Rok Počet kusů Velikost plochy v hektarech
2008 35 760 9,63
2009 44 030 14,92
2010 44 850 14,87
2011 50 955 13,91
2012 56 870 16,14
    (část připadá na individuální ochranu proti ohryzu a okusu zvěří)

V Hradci Králové 10. prosince 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Projekt Lesů ČR „Obnova jedle v CHKO Slavkovský les“ ve finančním objemu 707 684 korun se rozhodla podpořit Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF 601 153,40 Kč, Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP 35 384,20 Kč). Zbývající finanční prostředky investovaly Lesy ČR.
  • Projekt Operačního programu Životní prostředí spadá pod prioritní osu 6, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur.
  • Jedle bělokorá je mohutný strom s přímým kmenem a větvením v pravidelných přeslenech. Koruna je v mládí kuželovitá, později válcovitá a ve stáří je vrchol koruny typicky rozprostřený, uťatý a vytváří tzv. „čapí hnízdo“. Jedle dosahuje výšky až 60 metrů a průměru kmene dva metry a ve vhodných podmínkách se dožívá až 500 let. Jehlice jsou dva až tři centimetry dlouhé, tmavě zelené, ploché, na rubu mají dva zřetelné bílé proužky. Šišky jsou válcovitého tvaru, až 25 centimetrů dlouhé, na větvích stojí svisle a po dozrání se rozpadají. Kůlový kořen sahá hluboko do půdy, jedle tudíž netrpí vývraty tak jako smrk. V našich podmínkách roste často společně se smrkem a bukem v tzv. hercynské směsi. Jedlové dřevo je zbarveno žlutobíle, někdy s mírným růžovým odstínem, nemá jádro. Používá se ve stavebnictví, uplatnění najde v tesařském a řezbářském oboru a při výrobě hudebních nástrojů. Jedlový olej má antiseptické účinky a je využíván v léčitelství.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.