Jednoroční tendry na práce v lesích: úspěch malých a středních firem, historicky rekordní výnos pro stát

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) ukončil úspěšně uzavírání smluv jednoročního tendru na práce v lesích pro letošní rok. V tendrech uspělo celkem 27 lesnických firem, ve většině případů se jedná o malé a střední podniky. Tržby z uzavřených smluv dosáhly výše 8,8 mld. Kč a reprezentují objem dřeva na úrovni 6,9 milionu m3. Nejtransparentnější tendry v historii státního podniku tak jednoznačně potvrzují správné nastavení koncepce hospodaření LČR a tedy i parametrů dlouhodobých tendrů od roku 2012.

Tendry 2011 byly završeny úspěchem zvolené koncepce. Podařilo se nám dosáhnout výrazného nárůstu výnosů z uzavřených smluv ve prospěch LČR a tedy i státu. Oproti rekordnímu roku 2010 by se saldo lesnických činností mělo zvýšit o cca 1,5 miliard Kč, o tj. 31 % na 6,4 miliard korun při zachování stejného objemu těžby dřeva i pěstební činnosti. V důsledku toho LČR dosáhnou o 30 % vyššího průměrného zpeněžení každého m 3 vytěženého dřeva, podle úrovně nabídkových cen 1.278 Kč/m 3 na lokalitě P, což se pochopitelně pozitivně projeví na hospodářském výsledku státního podniku v letošním roce,“ říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel LČR.

V jednoročním tendru výrazně uspěly firmy, které podle mezinárodně uznávaných kritérií Evropské unie patří mezi malé a střední společnosti. Největší podíl jednotlivých zakázek získaly střední (45 %) a malé podniky (37 %), velké podniky získaly podíl 11 % (7 % nezjištěno), viz graf č.1.

Pokud se týká nasmlouvaných finančních objemů, opět připadá nejvíce na střední podniky (40 %), následují podniky velké se 36 % a malé s 18 % (6 % nezjištěno), viz graf č. 2. Kritika, že jsou jednoroční tendry šity na míru pouze „několika“ velkým firmám, se tak ukázala být zcela neopodstatněnou.

Podobně i mnohé další kritické argumenty, které se po vyhlášení veřejné zakázky objevily, se ukázaly být naprosto liché. Jak dokazuje samotná praxe, mimo jakoukoli pochybnost nedochází k žádnému drancování či pronájmům lesa, poškozování životního prostředí či zanedbávání pěstební činnosti, která bude letos opět na rekordní úrovni téměř 2 mld. Kč. Práce v lesích se nezastavily a vzhledem ke stejnému objemu těženého dřeva ve srovnání s minulými roky nedošlo ani k ohrožení zaměstnanosti, pro zajištění těžební a pěstební činnosti je třeba stále stejného počtu lidí.

V průběhu posledních týdnů došlo k podpisu již jen několika smluv, naprostá většina byla uzavřena během prosince loňského a ledna letošního roku, díky čemuž nedošlo k přerušení prací v lesích a na trh tak putoval dostatek dřeva za spravedlivé ceny. Veškeré lhůty byly v rámci veřejné zakázky propočítány tak, aby bylo možné smlouvy podepsat již na konci minulého roku, jak se také v řadě případů stalo. Mírné zpoždění v uzavírání části smluv tak jde plně na vrub některých účastníků tendru, kteří úmyslně opakovaně nepřebírali poštovní zásilky s výzvami k uzavření smluv, podávali námitky a návrhy na přezkum na ÚOHS nebo odstupovali od svých „vítězných“ nabídek.

Celkem jsou tak úspěšně uzavřeny smlouvy na 104 (96,3%) smluvních územních jednotkách (SÚJ) z celkových 108, přičemž 36 smluv je uzavřeno s uchazeči, kteří se umístili na 1. místě, 34 s uchazeči  na 2. místě a 34 se společnostmi ze 3. míst. V pouhých čtyřech případech (Frýdek-Místek, Náměšť nad Oslavou, Ledeč nad Sázavou a Ronov nad Doubravou), odmítli první tři uchazeči smlouvu uzavřít, veřejná zakázka tak byla na těchto SÚJ zrušena. Pro tyto jednotky tak je na druhou polovinu roku vyhlášeno nové nadlimitní otevřené zadávací řízení. Práce v lese bude v 1. pololetí zajištěna, neboť na dobu do uzavření smlouvy budou práce v nezbytně nutném rozsahu zajištěny smluvním partnerem vybraným v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Jednat se bude zejména o tzv. nahodilé těžby, ochranu lesa před kůrovcem a nutné jarní zalesňovací práce. V druhé polovině roku pak budou probíhat i na těchto SÚJ všechny práce tak, aby byl celkový objem ročních úkolů naplněn.

Úspěšné završení tendrů pomůže stabilizovat situaci v celém lesnickém a dřevozpracujícím průmyslu. Objem těženého dřeva zůstává stejný, k ohrožení zaměstnanosti tak nemůže dojít. Na práce je potřeba stále stejný počet lidí. Díky povinnosti smluvních partnerů LČR dát nejméně 20% vytěženého dřeva do volného prodeje prostřednictvím veřejného trhu, mají zájemci o dříví rovný přístup ke dřevní hmotě za spravedlivé ceny. Doba netržních výhod pro úzkou skupinu firem na úkor ostatních dřevozpracujících podniků tak definitivně skončila.

V Hradci Králové, 15. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.