Jeseníky: pohyb turistů po stezkách údolími Bílé Opavy a Velké Kotliny bude díky Lesům ČR opět bezpečný

Lesy ČR se rozhodly odstranit reálně hrozící riziko pádu suchých stromů na frekventovanou a turisty oblíbenu trasu údolím Bílé Opavy v Jeseníkách, která vede z Karlovy Studánky na chatu Barborku (okres Bruntál, Moravskoslezský kraj). Souše, které představovaly pro turisty riziko, jak podle Lesů ČR, tak podle Správy CHKO Jeseníky, nechal podnik v souladu s příslušnými právními předpisy šetrně pokácet. Dříví přitom zůstane na místě k zetlení.

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Rýmařov vydal již v pátek do údolí Bílé Opavy zákaz vstupu, monitorovali pracovníci Lesů ČR po celý víkend pohyb turistů po turistických cestách. Zjistili přitom, že zákaz není dodržován a turisté se po desítkách pohybují po ohrožených místech.

Vyvěšená oznámení o zákazech byla v průběhu dne opakovaně neukázněnými návštěvníky ničena. Hrozilo tak, že se někteří turisté o zákazu nedozvědí a na trasu vyrazí v dobré víře, že jim nic nehrozí. Ukládání pokut za daného stavu nic neřeší. Proto jsme se rozhodli již na nic nečekat a nebezpečnou situaci skutečně vyřešit. Lesy ČR považují provedení  popsaného bezpečnostního  opatření za jedinou možnost, jak v nastávající intenzivně se rozbíhající turistické sezóně zajistit bezpečnost a zdraví  všech turistů a návštěvníků této mimořádně zajímavé a atraktivní lokality,“ zdůrazňuje tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Jiná je situace v údolí Velké Kotliny. „Ta část souší, kterou se zavázaly pokácet Lesy ČR, bude odstraněna v průběhu tohoto týdne. Část souší si však vymínila pokácet sama správa CHKO, takže Lesy ČR ovlivnit termín dokončení nemohou,“ říká Boublík. Správa CHKO Jeseníky hodlá kácení provést na základě tzv. výjimky z ochranných podmínek rezervace, jejíž vydání však správě trvalo několik týdnů od oznámení Lesů ČR o výskytu nebezpečných souší.

Lesy ČR, a to i v zájmu urychleného odstranění nebezpečí, i nadále trvají na tom, že pokácení nebezpečných souší není hospodaření v lese intenzívní technologií, které je zákonem v rezervacích zakázáno, ale preventivní povinnost vlastníka pozemků dle občanského zákoníku, a i z tohoto důvodu pro něj není nutná žádná výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Situaci v údolích Bílé Opavy i Velké Kotliny budou Lesy ČR nadále velmi podrobně monitorovat. Vyloučit zcela rizika eventuálních pádů stromů ve starých horských porostech však přesto není možné.  Důležité ovšem je, aby riziko bylo co nejmenší. Proto Lesy ČR veřejnosti v obecné rovině doporučují, aby ve vlastním zájmu dbala příslušných opatření omezujících pohyb osob v nejrizikovějších oblastech a do jakýchkoliv lesních porostů nevstupovala za silných větrů či dešťů.

V Hradci Králové, 20. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.