K žalobám podaným společností LESS & FOREST s.r.o. a insolvenční správkyní proti Lesům ČR

Společnost LESS & FOREST s.r.o. a insolvenční správkyně společně podaly v minulých dnech v rámci insolvenčního řízení vedeného proti jmenované společnosti dvě žaloby o zaplacení částky v celkové výši cca 6,36 mld. Kč. Žalovaným v obou soudních řízeních jsou Lesy ČR, které se o uvedenou žalovanou částku údajně měly na úkor společnosti LESS & FOREST s.r.o. bezdůvodně obohatit. Lesy ČR považují obě žaloby za ryze účelové s tím, že tyto mají jediný cíl, šokovat výší uplatněného nároku a tím odklonit nežádoucí pozornost od situace společnosti LESS & FOREST s.r.o.

Lesy ČR uplatněné nároky neuznávají, považují je za pouhou fikci nemající vůbec žádnou oporu ani v právu, ani v reálném světě. Z prvních reakcí soudu, k němuž byly žaloby podány, jakož i z reakcí některých členů věřitelského výboru, je patrno, že tento názor Lesy ČR nesdílejí jako jediné. Soud již označil žaloby za neurčité, někteří členové věřitelského výboru za neobvyklé.

Lesy ČR popsaný postup společnosti LESS & FOREST s.r.o. vnímají pouze jako součást jakési zvláštní taktiky uvedené společnosti. Tvrzený nárok společnosti na zaplacení cca 6,36 mld. Kč měl údajně vzniknout z důvodu neplatnosti lesnických smluv, tedy těch smluv, které LESS & FOREST s.r.o. dlouhodobě plnil, a v jejichž případě se tři měsíce před podáním obou dvou předmětných žalob domáhal pokračování v jejich plnění návrhem na vydání předběžného opatření.

Lesy ČR ubezpečují, že předmětné spory proti nim vedené rozhodně nepodcení. Věcí se bude na svém jednání naplánovaném na 21. 2. 2013 podrobně zabývat i dozorčí rada Lesů ČR.

V Hradci Králové 12. února 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření