Karlovarský a Plzeňský kraj: silný vítr poničil lesní porosty

O minulém víkendu se přes Českou republiku po vlně veder přehnala větrná bouře. Zatímco na většině území České republiky se její řádění obešlo bez větších škod, na pomezí mezi Karlovarským a Plzeňským krajem vichřice napáchala rozsáhlejší škody. Nejvíce byla u Lesů ČR v Karlovarském kraji postižena Lesní správa Toužim s prozatímním odhadem škod okolo 73 tisíc m³. V Plzeňském kraji pak škody na lesních porostech zaznamenaly lesní správy Přimda (30 tisíc m³) a Stříbro (30 tisíc m³).

Jedná se o klasické letní bouřky, které se bohužel v poslední době opakují častěji. Poslední byla na konci května na Českolipsku a Rumbursku, kde dohromady poničila přibližně 70 tisíc m³, a v červnu v Jihomoravském kraji s celkovou škodou asi 30 tisíc m³,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora a dodává: „Místo, které bouřka postihne, bývá obvykle zpustošeno za pár minut, a nedá se tomu nijak zabránit.“

Dle ředitelky Krajského ředitelství LČR Karlovy Vary Barbory Klempířové jsou na Toužimsku nejvíce postiženy revíry Podhora a Teplá.  Jak sdělil ředitel Krajského ředitelství LČR v Plzni Ivan Klik, v Plzeňském kraji byly nejvíce postiženy katastry Kříženec, Planá, a Brod nad Tichou v působnosti Lesní správy LČR  Přimda. Dále pak katastry Bezdružice, Křivce a Úterý v působnosti Lesní správy LČR Stříbro. Bouřlivé počasí vyvracelo jak listnaté, tak jehličnaté stromy.

V současnosti probíhá uvolňování lesních cest a následně bude zahájeno zpracování kalamity, které potrvá do konce roku. Zpracování poničených porostů proběhne místo původně plánovaných těžeb, takže celkový roční objem těžby nebude překročen.

V postižených lokalitách hrozí riziko pádu stromů s narušeným kořenovým systémem či nalomených kmenů a větví. Doporučujeme proto veřejnosti při návštěvě lesa pečlivě sledovat stav stromů a nebezpečným místům se vyhnout. Do polámaných ploch pak vůbec nevstupovat. Žádost o zákaz vstupu do lesů v postiženém území v současnosti Lesy ČR zvažují. O jeho případném vyhlášení budou informovat.

V Hradci Králové, 20. července 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.