Kolaudace suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR“

Leštínský potok v povodí Dyje bude od nynějška lépe odolávat povodním. Přispěje k tomu dnes zkolaudovaná stavba suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR.“ Investorem této stavby u obce Číchov v okrese Třebíč jsou Lesy České republiky, s. p. – Správa toků, oblast povodí Dyje se sídlem v Brně. Náklady na zbudování poldru dosáhly 13,5 milionu korun, z toho 75 procent byla dotace Ministerstva zemědělství ČR z programu „Protipovodňové opatření“ a 25 procent investoval státní podnik Lesy České republiky, s. p., z vlastních finančních prostředků.

Kopcovitý terén Českomoravské vrchoviny je jedním z nejohroženějších povodněmi. Zdejší vodní toky mají převážně bystřinný charakter a často zde při letních bouřkách nebo při náhlém tání sněhu dochází k lokálním povodním. Právě v této lokalitě se nachází 19 kilometrů dlouhý Leštínský potok. Na jeho soutoku s řekou Jihlavou leží obec Číchov, ve které byla v roce 2000 provedena částečná úprava vodního toku. S ohledem na pravidelnost povodňových stavů zpracovaly Lesy České republiky, s. p., jako správce zdejších drobných vodních toků, v rámci prevence před záplavami projektovou dokumentaci na stavbu suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR.“ Tato nádrž má zadržet stoletou vodu a redukovat její průtok do obce Číchov na takové množství, jakou kapacitu má upravené koryto toku v obci.

Hráz suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR“ je složená ze dvou částí. První část je betonová zděná s obkladním zdivem a měří 59,3 m. Druhá část je zemní homogenní a měří 51,7 m. Hráz je vysoká 8,8 m a její celkový retenční prostor činí 100 000 m3.

V současné době je připravena stavba úpravy zbývající části koryta Leštínského potoka jako poslední etapa protipovodňové ochrany pozemků, nemovitostí a infrastruktury obce Číchov a jejich občanů.

Lesy České republiky, s. p., spravující v České republice přes 19,6 tisíc kilometrů drobných vodních toků a bystřin a 446 malých vodních nádrží s celkovou zatopenou plochou přes 300 ha. Jejich odbornou správou se v Lesích České republiky s. p., zabývají Správy vodních toků, kterých je sedm, rozdělených dle jednotlivých povodí (povodí Ohře, Berounky, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry). Zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich doprovodnou zeleň a investorskou činnost při úpravách toků, realizují protipovodňová opatření. Mimo to se starají o ekologické činnosti spojené s vodním hospodářstvím, jako je například reintrodukce ohrožených druhů či likvidace nepůvodních druhů rostlin.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

Ing. Aleš Reitoral, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje,
Lesy České republiky, s. p.
tel.:
724 523 952 


e-mail: reitoral.ost52@lesycr.cz