Koncepce strategického rozvoje LČR na období 2015 – 2019

(článek generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda, který zároveň vychází v prosincovém čísle odborného měsíčníku Lesnická práce)

Dne 6. listopadu 2014 se v Hradci Králové za účasti široké odborné i laické veřejnosti a za účasti náměstka ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrika Mlynáře konalo veřejné setkání ke Koncepci strategického rozvoje LČR na období 2015 – 2019. Tento krok byl učiněn poprvé po mnoha letech, kdy se veřejnost měla možnost seznámit se zamýšlenými kroky vedení podniku při jeho řízení v následujících pěti letech.

Koncepce byla prezentována s vědomím odpovědnosti tohoto vedení za podnik i za spravovaný majetek státu. LČR zároveň po několika letech opětovně deklarovaly, že se považují za součást lesnicko – dřevařského sektoru, přičemž si uvědomují svůj díl odpovědnosti za hospodářskou, obchodní a sociální oblast v lesnickém sektoru.

Představeny byly dlouhodobé vize a cíle podniku v celkem 5 klíčových oblastech.

1. Správa majetku a péče o les

Cílem LČR je trvale zvyšovat hodnotu státního majetku. LČR hodlají s lesním majetkem státu hospodařit dle principů trvalé udržitelnosti se zahrnutím zásad řízení myslivosti, včetně optimalizace majetkové držby lesa. Podnik dále předpokládá přijetí koncepce rozvoje a údržby infrastruktury potřebné k zajištění obhospodařování lesního majetku včetně uplatnění zásad pro investiční činnost směřujících ke zvýšení kvality a smysluplnosti investic.

Kvalitní zaměstnanci

Aby LČR trvale zabezpečovaly řádnou péči o státní majetek je pro podnik klíčovou záležitostí zajistit rozvoj odpovídajících odborných znalostí příslušných zaměstnanců na všech úrovních formou systematických školení, exkurzí, zkoušek OLH – šíření dobré praxe a osvědčených metod hospodaření. Neméně podstatnou záležitostí péče o majetek je získávání zpětné vazby o lesním hospodaření formou periodických ověřování realizovaných formou lesnického auditu v pravidelně se opakujícím pětiletém intervalu, externích auditů hospodaření v rámci certifikace lesů PEFC a provozních kontrol. Cílem avizovaných opatření je mít optimálně motivované a stabilizované zaměstnance, kteří disponují potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a osobnostními charakteristikami, kteří vědí, co od nich podnik očekává, a co naopak mohou oni, a za jakých podmínek, očekávat od podniku.

Péče o les

LČR se soustředí zejména na: podporu druhové pestrosti směřující k cílové skladbě; zachování produkčních možností lesů a tím související zajištění samozásobitelnosti České republiky dřívím; cílenou podporu přirozené obnovy lesů jakožto základu budoucího stabilního lesa; využívání vhodných technologií v rámci projektů; v rozsahu smluvních ujednání budou podporovány šetrné technologie. Vysoce odbornými regionálními tématy k řešení jsou lesnické činnosti spojené s nezbytnou revitalizací poškozených lesních porostů. Jde zejména o: rekonstrukce porostů smrku pichlavého v Krušných Horách; řešení problému chřadnutí jasanu zejména v oblasti jižní Moravy; nalezení nápravy nedobré situace s chroustem v oblasti tzv. Moravské Sahary; chřadnutí smrkových porostů v důsledku působení podkorních hmyzích škůdců a klimatických změn; revitalizace porostů s narušenou výživou v oblastech ovlivněných vysokou atmosférickou depozicí (zvláště dusíku) a výskytem „nového počasí“ včetně opatření v oblastech smrkových porostů ohrožených suchem (4-5 LVS).

Arondace majetku

Optimalizace majetkové držby lesa je nezbytná k dosažení maximální efektivnosti při obhospodařování daného majetku. Arondace lesních majetků nabývá svého významu mimo jiné v souvislosti s vydáváním majetku podle příslušného zákona v rámci procesu tzv. církevních restitucí. LČR mají svůj interní, průběžně aktualizovaný arondační program. Ten stanovuje pravidla pro nákup nového lesního majetku odstupňovaně podle jeho velikosti (obecně do 10 ha a nad 10 ha) a podle jeho stavu s ohledem na ekonomickou návratnost investic. Program rovněž upravuje podmínky prodejů, jejichž předmětem mohou být pouze tzv. odloučené majetky. Obecně se nepředpokládají prodeje pozemků nad ložisky nerostných surovin a jinak atraktivních pozemků, například sjezdovek. Neuvažuje se ani o prodeji pozemků s lesními porosty staršími více než 80 let splňujících podmínky Arondačního programu LČR. Při směnách pozemků budou dodržována obdobná kriteria jako pro nákup či prodej majetku.

Opravy, údržba a investice

Podnik provede inventuru infrastruktury lesních cest a dalšího majetku. V oblasti inventarizace lesní dopravní sítě budou LČR i nadále spolupracovat s nezávislou autoritou jakou je ÚHÚL. LČR zajistí revizi kategorizace veškerého majetku včetně stanovení způsobů pro další nakládání s ním. Klíčovým se jeví vypracování dílčí koncepce pro nakládání se strategickým majetkem za účelem jeho dalšího rozvoje. Předpokládané průměrné roční náklady na opravy a údržbu majetku lesních cest, vodních toků a budov pro období let 2015 až 2019, by se měly pohybovat ve výši min. 800 mil. Kč z vlastních zdrojů.

V investiční činnosti, zejména u stavebních zakázek, se LČR soustředí především na dosahování optimální kvality. Dojde k vypracování a praktickému zavedení režimu tzv. tříletých plovoucích plánů investiční činnosti. Ty umožní vhodnější časování jednotlivých zakázek. Podstatou takového systému bude příprava databáze investičních akcí v předstihu tak, aby došlo ke zlepšení jejich projektové připravenosti. Očekávaná průměrná roční výše investičních nákladů v oblasti výstavby lesních cest, budov a protipovodňových opatření v období let 2015 až 2019, je minimálně 1,1 mld. Kč z vlastních zdrojů. Investiční opravy a výstavba cest a svážnic budou realizovány minimálně ve výši dvojnásobku aktuálních ročních účetních odpisů lesních cest a svážnic bez omezení provozních nákladů na neinvestiční opravy a údržbu.

Myslivost

LČR se angažují v zachování vzácných a ohrožených druhů zvěře vázaných na lesní prostředí (např. chov tetřeva hlušce, vytváření vhodného biotopu pro tetřívka). LČR jako držitel a uživatel vlastních honiteb a zástupce vlastníka honebních pozemků ve společenstevních honitbách či honitbách jiných držitelů budou usilovat o nastolení opodstatněných normovaných stavů vhodných druhů spárkaté zvěře. Budou tak v rovnováze s lesním prostředím s cílem zachování původních druhů spárkaté zvěře v míře zajišťující trvalé zkvalitňování její populace za současné minimalizace škod zvěří na lesních porostech. Za tímto účelem budou LČR vyžadovat po nájemcích honiteb pečlivě připravené myslivecké plánování, které bude směrodatné v striktním uplatnění mysliveckého hospodaření směřujícího k udržení (případně redukci) stavu spárkaté zvěře na opodstatněné úrovni tak, aby byly minimalizovány škod působené zvěří na lese a v návaznosti na to mohlo docházet k odrůstání cílových dřevin bez nutné ochrany lesa proti škodám zvěří. V procesu tvorby honiteb budou LČR aktivně usilovat o dosažení takového stavu, který umožní prosazování výše uvedených cílů. V případě pronajímání honiteb LČR plánují uplatňovat principy transparentní veřejné soutěže, kde bude kromě ekonomických podmínek smluvního vztahu zajištěno i naplňování mysliveckých záměrů při dodržení vysokého standardu péče o zvěř a myslivecké etiky.

2. Ekonomika

Cílem LČR je dosahování objektivní renty z lesního majetku, kterou bude podnik připraven odvádět do státního rozpočtu prostřednictvím Fondu zakladatele a to nad rámec stanovených přiměřených rezerv, nebude-li rozhodnuto zakladatelem, respektive vládou ČR, jinak.

K dlouhodobému zajištění tohoto způsobu hospodaření bude nezbytné nastavení efektivní organizační struktury podniku a uplatnění vhodné obchodní politiky, která povede ke stabilizaci lesnicko-dřevařského sektoru. Při plnění těchto cílů je klíčové zachování finanční nezávislosti podniku na státním rozpočtu a souběžně s tím vytváření potenciálu pro podporu veřejně prospěšných aktivit. Součástí zajištění cílů v této oblasti bude i vypracování a uplatnění strategie pro hospodaření s finančním majetkem společnosti a vhodná motivace personálu k plnění požadovaných úkolů a stabilizace klíčového personálu firmy.

V opatřeních směřujících k naplnění principů racionalizace a efektivity se LČR zaměří zejména na oblast plánovacího i hodnotícího procesu kontrolní činnosti a uplatňování principů veřejných soutěží. Podnik se vynasnaží dosáhnout úspor mimo jiné i zapojením se do MZe realizovaného rezortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek a to i v programech „governmentu“ při realizaci ICT projektů a nákupních systémů.

V rámci modernizace řízení podniku se LČR zaměří na vytvoření a prosazení strategických materiálů vztahujících se k mimořádným situacím (např. živelným kalamitám). Současně s tím bude docházet k výraznějšímu přechodu na procesní řízení firmy, a to zejména v oblasti standardizace postupů napříč firmou.

Roční hospodářský výsledek LČR před zdaněním bude úměrný výši celkových těžeb, které budou díky vydanému majetku oprávněným osobám klesat, a to až o 0,5 mil m³ v porovnání se současnou úrovní. V dalších pěti letech proto podnik očekává zreálnění dosahovaných ročních výsledků, které by měly oscilovat mezi 3,5 – 4,5 mld. Kč. Naproti tomu celkové náklady na pěstební činnost se sníží jen minimálně, přičemž na 1 ha obhospodařovaného majetku budou vyšší. LČR také plánují zareagovat na zvyšující se poptávku lidí ohledně veřejně prospěšných funkcí lesů. Podnik proto navýší finanční prostředky zejména: do rozvoje rekreační funkce lesa (podpory turisticky atraktivních objektů, budování infrastruktury apod.); do půdoochranné a vodoochranné funkce (vhodné druhové skladby obnovovaných porostů); do trvalosti lesa obecně.

LČR primárně neplánují využívat k financování svých provozních a investičních aktivit externích zdrojů. Nutným předpokladem je však dlouhodobá přiměřená rezerva finančních prostředků pro zajištění provozního i rozvojového programu firmy s cílem trvale udržitelného růstu hospodaření, zvládnutí neplánovaných událostí (např. živelních kalamit) a maximalizace hodnoty podnikem spravovaného státního majetku.

Obchodní politika

Ačkoliv LČR nejsou v dominantním postavení, kdy po církevních restitucích se výměra obhospodařovaného majetku sníží a ustálí na cca 45% výměry lesních porostů v ČR, lze podnik i nadále považovat za významný faktor lesnicko-dřevařského trhu. V obchodní politice budou LČR preferovat principy: stabilizaci lesnicko-dřevařského sektoru; transparentnost; zvýšení možnosti účasti široké podnikatelské veřejnosti ve veřejných soutěžích; společenskou odpovědnost při zadávání veřejných zakázek; podporu tuzemského zpracování dříví při zachování principu soutěže o dříví a zlepšení možností přístupu ke dříví pro malé regionální zpracovatele. LČR budou respektovat zvolený obchodní model, který byl zaveden po transformaci lesního hospodářství formou komplexní lesnické zakázky s prodejem dříví při pni na smluvních územních jednotkách, a který byl po dobu minimálně posledních 20 let nepřetržitě rozvíjen. Cílem je podpora rozvoje podnikatelského prostředí v režimu korektní spolupráce s obchodními partnery při uplatnění tzv. „senátního systému“ veřejných soutěží. Ten spočívá v pravidelné roční rotaci cca 20% podílu lesnických zakázek do výběrového řízení. Základním principem chování podniku je respektování platné legislativy, čímž jsou dány základní předpoklady pro jednoznačnost a jasnost konání podniku a pro vyloučení možného korupčního jednání.

LČR budou usilovat o zvýšení možnosti účasti široké podnikatelské veřejnosti ve veřejných soutěžích a budou za tímto účelem realizovat následující opatření: zvýšení počtu soutěžních jednotek (s dopadem do požadované výše bankovních záruk); vytvoření dílčích soutěžních jednotek v rámci pilotního ověření (zvlášť pro PČ a zvlášť pro TČ – zahájení pilotního projektu od roku 2015); aukce dřevní hmoty na pni elektronickou i prezenční formou, kde se pracuje s možností postupně navyšovat prostřednictvím tohoto sytému prodeje roční objem těžeb lesních správ ze současných 18% až na cca 27 % a to s předpokladem rozvoje nejen pro těžbu holosečnou, ale i pro další druhy těžby.

Přístup ke dříví pro malé regionální zpracovatele

LČR hodlají vedle prodeje dříví prostřednictvím komplexní zakázky zavádět a rozvíjet alternativní způsoby, především veřejné aukce (elektronické i prezenční), které budou realizovány průběžně během roku i pro malé objemy zakázek o rozsahu od 100 m3. LČR nově zavádějí pro vítěze tendrů od roku 2015 povinnost realizovat prostřednictvím podnikem používaného elektronického aukčního portálu 7% z ročních smrkových těžeb v sortimentu smrkový pilařský výřez III. TJ (pilařská kulatina). Předpokládané čtvrtletní rozložení nabídky je v poměru 30/20/20/30%, a lze ho po dohodě upravit tak, aby nabídka co nejlépe korespondovala s poptávkou na trhu a provozní praxí. Neplnění tohoto závazku je jedním z výpovědních důvodů pro ukončení smluvního vztahu.

LČR ročně vyrobí ve své režii prostřednictvím přímo řízených LZ zhruba 500 tis. m3 hotových sortimentů surového dříví. Pro prodej dané suroviny budou LČR v příštích letech používat otevřené a transparentní formy pro výběr vhodných partnerů a stanovení ceny.

Podpora tuzemského zpracování dříví

LČR mají pragmatický zájem na tom, aby tuzemský dřevozpracující průmysl byl kapacitně vyvážený, konkurenceschopný a ekonomicky stabilní. V zájmu dosažení tohoto cíle bude podnik podporovat aktivity směřující ke vzniku nových smysluplných tuzemských dřevozpracovatelských kapacit, a rovněž i úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti stávajících provozů. Cílem je zejména příprava a podpora projektů zaměřených na zvýšení spotřeby dřeva v ČR a dále dosažení dlouhodobě stabilní situace v sektoru.

3. Ekologický aspekt

Při péči o les budou LČR soustavně a ve všech ohledech uplatňovat přírodu respektující principy hospodaření s lesním majetkem, které jsou zakotveny v platné legislativě a Národním lesnickém programu. Dosažení tohoto cíle LČR zrealizují vzděláváním personálu na poli uplatnění požadavků ochrany přírody a krajiny při hospodaření s lesním majetkem, kooperací s orgány ochrany přírody, státní správou a Českou inspekcí životního prostředí a podporou mimo-produkčních funkcí lesa (zejména funkce vodoochranné a půdoochranné). LČR budou na celém spravovaném území hospodařit tak, aby byly splněny veškeré standardy certifikace PEFC respektive COC i nad rámec platné legislativy. LČR budou proto dále rozvíjet interní postupy a kontrolní mechanismy a to prostřednictvím interního „Lesnického auditu“, kterým bude vyhodnoceno min. 10% LHC ročně. LČR budou při hospodaření používat pouze ekologicky šetrné přípravky a materiály v lesích s co nejnižším dopadem na životní prostředí při respektování seznamu povolených přípravků v lesním hospodářství. Používání technologií šetrných k lesním porostům a půdě (zpracování technologických karet s preferovanými technologiemi – zejména pokud jde o tlaky na půdu; používání biologických olejů apod.).

LČR chtějí ve větší míře podporovat rozvoj unikátních lesních oblastí formou lesnických parků a vytvářením demonstračních objektů, kde se budou prezentovat lesnické postupy vytvořené aktivní péčí lesníků, a na kterých je současná ochrana přírody dostačující pro rozvoj požadovaných funkcí lesa s cílem jednoznačného prokázání dostatečnosti současného postačujícího stupně ochrany. Péče o lesní ekosystémy v ZCHÚ a územích Natury 2000 dle požadavků orgánů ochrany přírody zůstávají významnou prioritou v oblasti ochrany přírody. Vedle toho LČR budou nadále podle platných legislativních předpisů kalkulovat a uplatňovat finanční náhrady za omezení hospodaření v lese z důvodu ochrany přírody.

4. Sociální aspekt

LČR si jsou jakožto státní podnik vědomy své spoluodpovědnosti za řešení některých sociálních témat České republiky. Za tím účelem budou LČR na poli lesnických zakázek uplatňovat principy společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména vymíněním si určitého opodstatněného penza odborných zaměstnanců u smluvních partnerů. Současně podnik bude uplatňovat nároky na transparentnost a používání legitimních forem navazování pracovně právních vztahů. V případě stavebních a vodohospodářských zakázek bude uplatněn princip sociálního aspektu u vyhlašování a hodnocení veřejných zakázek dle možností daných zákonem o veřejných zakázkách. U stavebních zakázek plánuje podnik požadovat zaměstnávání nezaměstnaných z úřadů práce. Cílem je postupně vytvořit kapacitu pro zaměstnání až několika stovek lidí.

Veškerou péči o státní majetek je možné vnímat jako veřejně prospěšnou činnost. V pojetí společenské odpovědnosti se LČR zaměří na podporu veřejně prospěšných aktivit nad rámec obvykle plánovaných úkolů. Cílem je zvýšit možnosti pro zaměstnání zejména nepříliš kvalifikované pracovní sily, která se na trhu práce zpravidla nedokáže uplatnit.

Možnosti spatřujeme především v následujících oblastech:

  • Regionálně významné akce většího rozsahu (typickým příkladem jsou např. Krušné Hory, které se nacházejí v sociálně slabém regionu a zároveň skýtají množství užitečných pracovních příležitostí). Tyto aktivity budou směřovány přednostně do oblastí venkova.
  • Plošné zaměstnávání pracovních čet na jednotlivých organizačních jednotkách. Převládající pracovní náplní daných čet by bylo čištění lesa a okolí od odpadků, likvidace černých skládek, údržba infrastruktury (čištění příkopů a odvodňovacích kanálků na lesní dopravní síti), drobné opravy lesní dopravní sítě, čištění a údržba drobných vodních toků, vybrané výkony ochrany lesa, pěstební činnosti apod.

Mezi další aktivity na podporu veřejného zájmu patří zejména:

  • podpora odborného školství
  • podpora vědy a výzkumu
  • rozvoj Programu 2020 (na zajištění cílů veřejného zájmu)
  • ostatní podpora (chov chladnokrevných koní, čištění lesa od munice z 2.světové války v regionu Bořího lesa apod.)

Předpokládané mimořádné náklady na zajištění zmíněných cílů veřejného zájmu se pohybují v relaci stovek miliónů korun.

LČR budou spolupracovat s kontrolními orgány, kterými jsou úřady práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, cizinecká policie či inspektoráty práce, za účelem kooperace v oblasti vytváření a uspokojování požadavků na uplatňování části pracovních sil z řad uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce.

Dalším důležitým tématem, kterému se budeme věnovat je přispět ke zlepšení pracovních podmínek dělnických profesí a to formou spolupráce s obchodními partnery, kteří přistupují k otázce zaměstnávání korektně.

5. Transparentnost

Cílem managementu LČR je obnova důvěry společnosti v činnost podniku tak, aby veškeré kroky firmy a jejího personálu byly smysluplné a kdykoliv obhajitelné. LČR budou uplatňovat otevřené veřejné soutěžení pro výběr obchodních partnerů na veškeré zakázky lesnické, stavební, nákup služeb atd. Veřejné soutěže budou uplatňovány i v oblasti prodeje dřeva. LČR právě v této době implementují protikorupční program a pravidla pro vyhodnocování žádostí o dary a marketingová plnění.

Závěr

Na závěr veřejného představení koncepce byly zmíněny priority v krátkodobých a střednědobých cílech podniku. Účastníci byli zároveň informováni, že LČR budou iniciovat vytvoření pracovních skupin sestavených z expertů na danou problematiku nejen z podniku, ale i externích subjektů, které se budou zabývat hledáním řešení v oblastech sociálních aspektů, podpory tuzemského zpracování dříví, transparentnosti smluvního rámce (korektnost, respekt, smysluplnost) a formy indexace nabídkových cen. Bylo též konstatováno, že uskutečněné veřejné setkání ke koncepci rozvoje podniku představovalo první krok jejího dalšího projednávání. Následovat bude diskuse v dozorčí radě LČR a po jejím přijetí bude koncepce předložena vládě ČR.

Ing. Daniel Szórád, PhD.
generální ředitel Lesy České republiky, s. p.