Krajina v okolí Buchlovic na Uherskohradišťsku získává díky Lesům ČR svůj původní ráz

Lesy České republiky, s. p., na území celkem čtyř lokalit Chřibů kolem Buchlovic na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji založily za více než tři čtvrtě milionu korun nové stromové aleje a již stávající aleje doplnily o stromy nové. Takový je výsledek speciálního krajinotvorného projektu Lesů ČR „Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů.“ Výsadbě nových stromů předcházelo odstranění hustých křovinatých porostů náletových dřevin, šípků, ostružin a jiné buřeně s následnou obnovou travního porostu. Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílí Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Alej Buchlov – Barborka

V turisticky navštěvované lokalitě Buchlov – Barborka se dnes nachází nově vysázená alej z lesních dřevin – dubu letního a lípy srdčité. Stromy byly vysázeny ve dvou řadách po každé straně cesty vedoucí od hradu Buchlov směrem ke Kapli sv. Barbory.

Alej Ostružinka I. a II.

Další lokality s označením Ostružinka I. a Ostružinka II. leží také nedaleko hradu Buchlov. Obě charakterizuje výsadba ovocných dřevin starých odrůd – jeřáb oskeruše, jabloně – Jadernička moravská, Kardinál žíhaný, Croncelské, hrušně – Krvavka, Solanka, Praskule a třešně Karešova, Kaštánka. Obě místa čeká ještě odborný výchovný, případně bezpečnostní řez stávajících stromů.

Alej Březová

Lokalita Březová se rozprostírá u lesní odvozní cesty v okrajové části Buchlovic nedaleko obce Staré Hutě. Zde před výsadbou 62 kusů břízy bradavičnaté Lesy ČR zabezpečily odstranění náletových dřevin a obnovu trávníku. Břízy jsou současně chráněny proti okusu zvěří a v terénu ukotveny pomocí dubových kůlů. Zdejší alej se navíc pyšní jednou zajímavostí: stojí tu památný strom – Tomeškův dub s obvodem kmene téměř čtyři metry.

Péče o aleje pokračuje i letos

V roce 2014 Lesy ČR budou provádět práce v rámci následné péče – nové stromy budou mít pravidelnou zálivku a bude zajištěna pravidelná kontrola jejich zdravotního stavu; v případě potřeby podnik zajistí náhradní sadební materiál. Nově založený trávník pak bude pravidelně kosen.

Chřiby: krásná příroda, kulturní tradice i rekreační potenciál

Území Chřibů má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má také bohaté kulturní tradice i stále živou lidovou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice. Chřiby jsou pahorkatinným pásmem, které se rozkládá na středovýchodní Moravě a leží mezi městy Kyjovem v Jihomoravském a Otrokovicemi ve Zlínském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n. m.

V Hradci Králové 24. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Kromě Lesů ČR se na financování projektu Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů podílí Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. Pokud se projekt podaří zrealizovat v projektovaném rozsahu bude činit celková finanční podpora 90% a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj 525 113,34 Kč a ze Státního fondu životního prostředí 30 889,02 Kč.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření