Lesní pedagogika u Lesů ČR v roce 2010: 700 akcí pro 80 tisíc lidí

V roce 2010 uspořádaly Lesy ČR celostátně téměř 700 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku. Celkem se v roce 2010 zúčastnilo všech pořádaných akcí téměř 80 tisíc účastníků, kterým lesní pedagogové věnovali více než 4 150 hodin. Jednalo se především o akce typu Dny s LČR, které se těší rok od roku stále větší návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami jsou vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané velice pestré vzdělávací a interaktivní programy.

                                                                   

Nejen děti, ale i široká laická veřejnost má tak možnost prostřednictvím aktivit lesní pedagogiky pochopit význam lesního hospodářství a dřeva jako obnovitelné suroviny. V celé řadě akcí nechybí ani odborné přednášky, besedy, soutěže, semináře nebo výstavy.

Se zájmem o lesní pedagogiku vzrostl i počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. Tento kurz pořádá dvakrát do roka Sdružení lesních pedagogů v Hranicích na Moravě. V současné době má státní podnik Lesy České republiky celkem 173 lesních pedagogů.

Ti se v rámci svých připravovaných akcí zaměřují především na tzv. zážitkové poznávání lesa. Jedná se o vnímání informací, věcí, předmětů a činností všemi smysly. Účastníci si tedy mohou některé činnosti sami vyzkoušet nebo jsou do vzdělávání zapojeni prostřednictvím zábavných a interaktivních her. Lépe tak dokážou přijímané informace vnímat a pamatovat si je.

Pestrou nabídku aktivit lesní pedagogiky plánují Lesy ČR i pro rok letošní. Vhledem k oslavám Mezinárodního roku lesů se očekává i větší zájem veřejnosti o informace týkající se lesního hospodářství, tudíž i větší počet účastníků jednotlivých akcí pořádaných k této příležitosti.

V Hradci Králové, 9. února 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE:

  • Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.
  • Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou.
  • Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.