Lesníci kontrolují sběrače borůvek

V tomto období se lesníci každoročně dostávají do sporů s neukázněnými sběrači borůvek, kteří češou borůvky ve velkém, ničí porosty borůvčí a snad si ani neuvědomují, že tím porušují zákon. Podmínky pro sběr lesních plodů jsou ale v zákonech upraveny jasně.

ilustracni-foto-boruvky_301x225.jpgLesní zákon (289/1995 Sb.) v paragrafu 19 říká, že „každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest.. Při tom je každý povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“ Hned v následujícím paragrafu 20 je pak uvedeno, že „v lesích je zakázáno sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les“.

Pro vlastní potřebu a šetrně

Důležité jsou formulace „pro vlastní potřebu“ a „nenarušovat lesní prostředí“. V posledních letech totiž dochází k nájezdům organizovaných skupin česačů zejména do hor severního pohraničí. Tyto skupiny „češou“ borůvky pro obchod a používají k tomu takzvané hřebeny. Většinou po nich zůstává spoušť v podobě zdupaného terénu, přelámaných a poničených keřů borůvek a dalšího nepořádku. Ovšem sklizeň borůvek ve velkém za účelem prodeje rozhodně nelze považovat za sběr pro vlastní potřebu a zdevastované porosty borůvčí také nejsou nenarušeným lesním prostředím. Takovíto nájezdníci evidentně porušují lesní zákon, a vystavují se nebezpečí postihu pokutou, která v přestupkovém řízení může dosáhnout výše až 5.000 korun.

Lesníci přírodu brání

Zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky nenechávají přírodu ničit. „Když borůvky dozrávají, tak v nejohroženějších oblastech provádíme časté průběžné kontroly, zejména v chráněných oblastech,“ říká výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. „Někdy při těchto akcích spolupracujeme s policií. Závažné případy předáváme příslušným úřadům k přestupkovému řízení,“doplňuje Vladimír Krchov.

Při nešetrném sběru borůvek může současně docházet i k porušování předpisů o ochraně přírody, poškozování zvláště chráněných území a, byť neúmyslnému, ničení vzácných druhů rostlin a živočichů.

Vzhledem k tomu, že je úroda borůvek v letošním roce nižší, hrozí borůvčí poškození na větší ploše. Proto se kontroly sběračů borůvek budou konat i letos. O tom, že systematická snaha lesníků a policistů přináší výsledky, svědčí slova správce Lesní správy LČR Frýdlant Otto Kučery: „Průmyslové trhače jsme sice z hor nedostali, ale jejich počet se daří snižovat. Věřím, že postupně dokážeme toto ničení lesních porostů omezit na minimum, a že se v lesích budeme setkávat jenom s lidmi, kteří sbírají borůvky jen pro vlastní potřebu.“

V Hradci Králové, 23. července 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.