Lesy České republiky zakládajícím členem technologické platformy

Lesy České republiky, s. p. (LČR) se jako významný producent dřevní hmoty a správce státního majetku mimořádné hodnoty staly jedním ze zakládajících členů České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH).

ČTPLH je členem Evropské platformy, kde zaujímá čestné místo v dohlížecím výboru a do budoucna se může ucházet o další klíčové role v rámci Evropské platformy. Evropská platforma sdružuje v současnosti již 20 národních platforem.

Naše lesní hospodářství nemůže v rámci Evropské unie existovat izolovaně a na výrazně odlišných principech než lesní hospodářství v ostatních členských zemích. Proto LČR považují za důležité podílet se na činnosti ČTPLH. Cílem ČTPLH je zapojit se do činnosti Evropské technologické platformy a zvyšovat konkurenceschopnost českého lesnictví a navazujících průmyslových odvětví. Tohoto cíle dosáhne ČTPLH spoluprací na formulování národní politiky výzkumu a vývoje, propagací inovačních aktivit a metodickou podporou svých členů v oblasti získávání zdrojů podpor z evropských a národních fondů.

LČR chtějí svým členstvím v ČTPLH přispět ke zlepšení plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí našich lesů. Proto se budou podílet i na činnosti řídícího výboru ČTPHL, který byl zvolen na ustanovujícím zasedání v Brně 12. 7. 2007. Členem řídícího výboru ČTPLH byl za LČR jmenován výrobně technický ředitel Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

V Hradci Králové 9. srpna 2007

Šárka Kubelková

vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.