Lesy ČR a odbory uzavřely novou kolektivní smlouvu

Novou kolektivní smlouvu dnes podepsalo vedení státního podniku Lesy ČR a odborové organizace, které u Lesů ČR působí. Kolektivní smlouvu podepsal ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku, a předseda Sdružení ZO OS DLV Lesů ČR a NOO LZ Židlochovice Zbyněk Nečas. Nová kolektivní smlouva byla uzavřena dnešním dnem s účinností od 1. 3. 2013 a je sjednaná na období do konce roku 2015.

Uzavření nové podnikové kolektivní smlouvy úspěšně završilo proces kolektivního vyjednávání a je vyjádřením vzájemné důvěry smluvních stran. Oceňuji konstruktivní jednání, která vedla k oboustranně přijatelnému řešení. Dohoda na podmínkách pro následující téměř tři roky dává zaměstnancům i zaměstnavateli do budoucna jistotu, která by měla přispět k dobré pracovní atmosféře v našem podniku při plnění úkolů, které nás čekají. Zaměstnanci Lesů ČR přistupují ke své práci s velkou odpovědností a za to jim patří uznání a poděkování,“ zdůrazňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku.

Uzavření podnikové kolektivní smlouvy za sjednaných podmínek považujeme za optimální výsledek, který mohl být dosažen. S ohledem na výsledek jednání lze konstatovat, že mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi došlo k posílení dlouhodobých vzájemných vztahů, které plně respektují vzájemné postavení a pravomoci. Věříme, že i do budoucna budou veškeré záležitosti a otázky, které jsou předmětem jednání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi řešeny vzájemnou dohodou tak jako v případě dohodnuté podnikové kolektivní smlouvy,“ poznamenává předseda Sdružení ZO OS DLV Lesů ČR a NOO LZ Židlochovice Zbyněk Nečas.

Zaměstnancům Lesů ČR nová kolektivní smlouva garantuje každoroční růst mezd o míru inflace dle indexu ČSÚ. V oblasti benefitů pro zaměstnance vyplývajících z kolektivní smlouvy dochází k úpravě příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) a dále ke zvýšení odměny při odchodu zaměstnance do důchodu. Ostatní benefity zůstávají beze změny.

U Lesů ČR působí následující odborové organizace:
  • Sdružení základních organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (ZO OS DLV) Lesů ČR
  • Nezávislá odborová organizace Lesního závodu (NOO LZ) Lesů ČR Židlochovice

V Hradci Králové 1. března 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření