Lesy ČR aktivně podporují populace vzácného tetřívka v Jizerských horách

Lesy České republiky, s. p., v těchto dnech dokončují první fázi realizace projektu „Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného v Jizerských horách“. Cílem projektu zahájeného letos v srpnu je zvýšení početnosti silně ohroženého druhu tetřívka obecného a vytvoření vhodných podmínek pro jeho budoucí existenci. Kromě Lesů ČR projekt spolufinancuje Operační program Životní prostředí v oblasti podpory biodiverzity. Jeho ukončení je plánováno na září 2015 a vynaložené náklady překročí částku 3,8 milionu korun.

Tetřívek osidloval přirozená bezlesí Jizerských hor – rašeliniště a jejich okolí – od nepaměti. Později využíval i extenzivně obhospodařované louky v podhůří. Vlivem imisních kalamit a následného odlesnění na konci minulého století vznikly rozsáhlé náhradní biotopy a početnost tetřívka se zvyšovala.

V současné době porosty na náhorní plošině rychle odrůstají. Stavy tetřívka se od roku 2000 snížily na polovinu (aktuálně do 100 ks) a nadále trvale klesají. Díky intenzivnímu civilizačnímu turistickému tlaku nemůže využít původní přirozené biotopy. Vytvoření a údržba náhradního prostředí je pro přežití tetřívka v Jizerských horách nezbytná.

V rámci projektu vznikne ve 12 tetřívčích centrech mozaika malých odlesněných ploch vzájemně propojených koridory. Následnávýsadba vhodných listnatých dřevin (bříza, jeřáb) zvýší ptákům potravní nabídku, zřizování drobných vodních tůněk pozitivně ovlivní biodiverzitu jednotlivých tetřívčích center. Záměr je lokalizován do nejklidovějších částí hor mimo hlavní turistické trasy.

Projekt současně naplňuje nejen cíle dokumentu „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ (kapitola 7 – Ochrana biodiverzity), ale i Natury 2000 (zde konkrétně vyhlášení Ptačí oblasti Jizerské hory, kde je tetřívek spolu s drobnou sovičkou sýcem rousným cílovým druhem ochrany).

V Hradci Králové, 10. prosince 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Na projekt s názvem „Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného v Jizerských horách“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 469 088,- Kč bez DPH (první etapa projektu) Projekt spadá do oblasti podpory 6.2. Podpora biodiverzity.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření