Lesy ČR aktivně podporují význam Mezinárodního roku biodiverzity

Lesy ČR se zapojily do informační kampaně k Mezinárodnímu roku biodiverzity. Ten vyhlásila OSN právě pro rok 2010, aby upozornila na rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů, které jsou součástí přírodního i kulturního prostředí. I Lesy ČR přikládají biologické rozmanitosti velký význam. Současně si uvědomují nutnost její ochrany v rámci veškeré své činnosti.

„Podnik se v plném rozsahu svých praktických i osvětových aktivit připojuje k myšlenkám ochrany biodiverzity ve všech jejích rovinách. Základem naší lesnické strategie je trvale udržitelné hospodaření v lesích ve smyslu schválených standardů, mezinárodních úmluv a konferencí k této problematice,“ zdůrazňuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Dokladem významu lesů v ČR a způsobu jejich obhospodařování pro ochranu biodiverzity je skutečnost, že více než 45 % všech lesů obhospodařovaných Lesy ČR  je dnes součástí zvláště chráněných území nebo lokalit evropské soustavy Natura 2000. Lesnické hospodaření se v těchto chráněných oblastech striktně řídí platnými právními předpisy. „Ve zvláště chráněných územích je hospodaření diferencováno podle jednotlivých kategorií ochrany přírody. V místech výskytu chráněných druhů, cenných biotopů, kulturních památek nebo objektů a zařízení sloužících veřejnosti bereme na tyto skutečnosti patřičný ohled,“ vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody Lesů ČR Jiří Stonawski.

Potřeba poznání a skloubení požadavků na ochranu ohrožených biotopů, druhů rostlin a živočichů s dalšími oprávněnými požadavky při péči o svěřený majetek vyžaduje také spolupráci s odborníky v daných oborech. „Spolupracujeme nejen s odbornými orgány ochrany přírody, ale i s výzkumnými pracovišti, vysokými školami či nevládními neziskovými organizacemi,“ doplňuje Jiří Stonawski. Při vymezování bezzásahových území v lesích, která jsou předmětem sledování vývoje lesa bez úmyslných lidských zásahů, Lesy ČR úzce spolupracují například s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Trvale udržitelné hospodaření má v našich lesích více než 250 let dlouhou tradici. Principy definované v lesních řádech (patentech) Marie Terezie (1754 – 5) se v průběhu 80. a 90. let 20. století přeměnily v celosvětově skloňovaný pojem „trvale udržitelný rozvoj – sustainable development“ , respektive „trvale udržitelné hospodaření v lesích – sustainable forest management“. „V současné době jsou Lesy ČR nositeli osvědčení, udělovaného nezávislou certifikační firmou, o certifikaci lesního hospodaření podle mezinárodně platného systému PEFC  na všech lesních hospodářských celcích podniku,“ uvádí generální ředitel Svatopluk Sýkora.

Lesy ČR se dlouhodobě aktivně podílejí na ochraně genofondu lesních dřevin, včetně vzácných a ohrožených druhů (např. tisu červeného, jeřábu břeku či jilmů). Dále rovněž na mapování výskytu a opatřeních k ochraně vybraných ohrožených rostlinných i živočišných druhů (z rostlin např. orchidejí, z živočichů třeba lesních mravenců, čápů černých, dravců a sov či velkých šelem). Podnik se podílí i na  potlačování nepůvodních  invazních druhů (bolševníku velkolepého či křídlatek). Tyto aktivity firma zajišťuje nejen ve vlastní režii, ale i spoluprací s odbornými pracovišti a nevládními neziskovými organizacemi jako Český svaz ochránců přírody (ČSOP) nebo Česká společnost ornitologická (ČSO).  Náklady na tyto aktivity pokrývají Lesy ČR převážně z vlastních zdrojů. V zájmu zvýšení ochrany vybraných živočišných druhů vyrábí firma ve svém Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí již od roku 1998 ptačí budky, krmítka a budky pro netopýry, které nabízí všem potenciálním zájemcům. V letech 1998 až 2009 se podařilo vyrobit a i vyvěsit neuvěřitelných bezmála 50 000 budek různých typů.  Vyráběné budky jsou velmi kladně hodnoceny odbornou veřejností.  V tomto roce podnik zahajuje také výrobu budek pro čmeláky.

Podnik nezapomíná ani na podporu výzkumu sloužícího zlepšování obhospodařování lesů nebo podpoře a rozvoji mimo produkčních funkcí lesa. V rámci své Grantové služby Lesy ČR dvakrát ročně vypisují výzkumné projekty, z nichž řada s ochranou biodiverzity úzce souvisí.

Podrobnější informace o jednotlivých aktivitách podniku jsou k dispozici na https://lesycr.cz .


Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz  

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

■ Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity (International Year of Biodiversity – IYB) v prosinci 2006. Na celém světě mají být v tomto roce organizovány akce pro šíření informací o biologické rozmanitosti a její aktivní ochranu. Přestože nejdramatičtější změny biodiverzity probíhají dlouhodobě v rozvojových zemích, zejména v oblasti tropického pásma, negativní změny se nevyhýbají ani ČR.

■ Co je biodiverzita?

Biodiverzitu (biologickou rozmanitost) lze definovat jako úplný soubor všech živých organismů a ekosystémů planety Země a jejich vzájemných vazeb, a to ve 3 hlavních úrovních:

  • taxonomická („druhová“) úroveň – uchování všech taxonomických jednotek organismů, mimo jiné jako potenciálních zdrojů potravy, surovin, léčiv či objevů v oblasti technických věd;
  • genetická (genová) úroveň – zachování genetické informace obsažené v jednotlivých taxonech. Kromě planě rostoucích rostlin a volně žijících organismů do této skupiny náležejí rovněž staré kultivary rostlin a stará plemena živočichů za účely šlechtění k získání vyšší produkce či odolnosti vůči chorobám apod. ;
  • systémová úroveň – zachování jednotlivých ekosystémů, které tvoří klíčové prvky ekologické stability přírody a krajiny. Současně jsou jedinou zárukou zajištění ochrany těch druhů a skupin, jejichž ochrana jiným způsobem v současnosti není realizovatelná, např. proto, že dosud nejsou pro vědu známy.

■ Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) pro jednotlivé lesní hospodářské celky (LHC) LČR na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že příslušné LHC ve správě LČR jsou součástí certifikovaného regionu Česká republika, a že LČR na nich hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích. Na jednom LHC jsou Lesy ČR držitelem Osvědčení i druhého certifikačního systému FSC (Forest Stewardship Council). Podrobnosti: http://www.pefc.cz

■ Bližší informace sortimentu budek pro ptáky a další zvířata, které Lesy ČR vyrábějí ve svém Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí lze najít na internetových stránkách https://semenarskyzavod.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.