Lesy ČR bezpodmínečně trvají na spravedlivých cenách dřeva

Někteří smluvní partneři Lesů ČR odmítají platit za dřevo dobrovolně nabídnutou cenu, upravenou platným cenovým indexem vyhlášeným ČSÚ v únoru 2011, jak se k tomu zavázali ve smlouvě. Podle indexu vzrostly ceny dřeva oproti II. čtvrtletí loňského roku o 11,4% u jehličnatého dříví a 0,1% u listnatého dříví. Lesy ČR na kupních cenách dříví ve výši, která vyplývá z uzavřené smlouvy, trvají. Úprava kupní ceny dříví formou indexace byla součástí zadávacích podmínek ve veřejné zakázce.

Uvědomujeme si cenový nárůst u jehličnatého dříví. Státní podnik ale nemůže postupovat jinak. Ze smlouvy jednoznačně vyplývá, že na indexaci musíme trvat, protože v opačném případě by došlo k porušení soutěžního práva. V současné době je cenový vývoj ve prospěch Lesů ČR, ale je reálné, že v dalších čtvrtletích se cenový vývoj obrátí ve prospěch smluvních partnerů, jak tomu ostatně vždy bylo i v minulých letech,” řekl dnes Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí podniku Lesy České republiky.

Podle něj některé firmy odmítly za dřevo zaplatit indexovanou cenu s tím, že požadovali přehodnotit výši indexu ČSÚ. K tomuto přehodnocení došlo 9. února 2011, kdy byl zveřejněn ČSÚ upravený cenový index +11,4% u jehličnatého dříví a +0,1% u listnatého dříví. ČSÚ svou chybu v přenosu dat od respondentů do výpočtu indexu oznámil a zveřejnil index nový. Korigovaný index je pro smluvní partnery výhodnější než index původně vyhlášený ČSÚ, podle kterého měly vzrůst ceny jehličnatého dřeva o +13,1% a listnatého o +0,7%.

Indexace cen respektuje data zveřejňovaná ČSÚ a je nejobjektivnějším ukazatelem cenotvorby, protože vychází ze skutečných cen, za které byly obchody ve sledovaném období na trhu realizovány,” říká Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR. K úpravám cen dřeva pro své smluvní partnery proto Lesy ČR indexaci cen standardně používají, nedílnou součástí byla již u tříletých tendrů v právě uplynulém období (2008 – 2010). Tradiční lesnické firmy tak již mají s indexací cen své mnohaleté zkušenosti. Indexace funguje obousměrně, a je tak možné, že ceny dřeva budou klesat a index se ve zbylých čtvrtletích letošního roku obrátí ve prospěch smluvních partnerů.

Indexace cen není nic jiného, než zjišťování aktuální tržní ceny jakékoli komodity, například obilí, uhlí, ropy nebo v našem případě dřeva. Cena se u všech komodit mění podle nabídky a poptávky a ani dřevo není v tomto ohledu nijak výjimečné. Tento systém je zcela spravedlivý a objektivní jak pro Lesy ČR, tak i pro smluvní partnery.

V Hradci Králové, 21. února 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.