Lesy ČR dnes v Buchlovicích na Zlínsku slavnostně otevřely nové centrum environmentálního vzdělávání včetně malého muzea lesnictví a myslivosti Chřibů

Lesy České republiky, s. p., dnes v Buchlovicích na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji slavnostně otevřely nové centrum environmentálního vzdělávání a lesní pedagogiky včetně malého muzea lesnictví a myslivosti Chřibů, které sídlí v objektu bývalé hájenky pod hradem Buchlovem. Opravu objektu za více než 5 milionů korun Lesy ČR financovaly z vlastních finančních prostředků, konkrétně z „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Vybavení muzea exponáty a audiovizuální technikou byly hrazeny z prostředků projektu „Antonstál – oživujeme lesnícke tradície“ finančně podpořeného EU v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Objekt centra a muzea sloužil dříve jako lesovna – sídlo lesnického revíru. Dle dostupných údajů se dokončení jeho výstavby datuje k roku 1871. Hlavní historické exponáty se nacházejí v tzv. fořtově kanceláři, která je vybavena obdobně jako ve třicátých letech minulého století. Návštěvníci v objektu uvidí exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo funkční repliky loveckých zbraní. Lesy ČR počítají, že muzeum postupně doplní o další zajímavé předměty. Objekt se však především stane místem pořádání populárně naučných aktivit v rámci tzv. lesní pedagogiky pro děti ze všech stupňů škol regionu. Prohlídky muzea pro veřejnost jsou možné na základě předchozí domluvy konkrétního termínu se zástupcem lesního správce Lesní správy Lesů ČR Buchlovice Ing. Pavlem Zůbkem (e-mail: zubek.ls138@lesycr.cz, telefon: 724 525 061). V okolí hájenky je v současnosti navíc budováno menší „Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů“.

U příležitosti otevření muzea proběhlo též slavnostní ukončení projektu „Antonstál – oživujeme lesnícke tradície“ zaměřeného na dětskou i dospělou populaci s cílem nejen zvýšit zájem o lesnictví, les a přírodu obecně, ale též připomínat a zachovat lesnické i myslivecké tradice. Vedoucím partnerem projektu byly LESY Slovenskej republiky, štátný podnik, a jediným přeshraničním partnerem Lesy České republiky, s. p.

Lesy ČR se podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů v oblasti Buchlovicka věnují dlouhodobě. V roce 2011 například otevřely lesnickou naučnou stezku „Okolo Buchlova“. Necelé tři kilometry dlouhá vycházková trasa nabízí poučení pro návštěvníky lesů i nenáročnou pěší turistiku kolem dvou významných historických objektů: hradu Buchlova a kaple sv. Barbory na vrchu Modla. V roce 2013 naučnou stezku doplnila zajímavá atrakce: 16 dřevěných soch vybraných druhů lesní zvěře v životní velikosti, která se vyskytuje v místním horském pásmu Chřiby: daňka skvrnitého, muflona obecného, prasete divokého, jelena lesního, srnce obecného a lišky obecné.

Chřiby: krásná příroda, kulturní tradice i rekreační potenciál

Území Chřibů má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má také bohaté kulturní tradice i stále živou lidovou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice. Chřiby jsou pahorkatinným pásmem, které se rozkládá na středovýchodní Moravě a leží mezi městy Kyjovem v Jihomoravském a Otrokovicemi ve Zlínském kraji. Chřiby jsou orientovány od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n. m.

V Hradci Králové, 24. října 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Projekt „Antonstál – oživujeme lesnícke tradície“, podpořený Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), byl schválen na základě podané žádosti o finanční příspěvek z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, z prioritní osy P1 Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce, v rámci oblasti podpory I.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic. Celková výše podpory EU obou partnerů pro projekt dle schválené žádosti dosahuje 29 146 EUR, z toho 11 562 EUR činí schválená výše podpory pro Lesy ČR (což je přibližně 300 tis. Kč).

  • Lesní pedagogika

je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

  • Lesní pedagog

je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou. V současné době má státní podnik Lesy ČR kolem 250 lesních pedagogů.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření