Lesy ČR dokončily obnovu historické lipové aleje u hradu Bítov na Znojemsku

Lipová alej u známého a turisty velmi navštěvovaného hradu Bítov na Znojemsku v Jihomoravském kraji prošla zásluhou státního podniku Lesy České republiky potřebnou revitalizací. Bez ní by mohla alej v průběhu několika desítek dalších let zaniknout. Lesy ČR nechaly odborně ošetřit 140 významných stromů; v historické lipové aleji a přilehlém lesoparku je navíc nově vysázeno 125 sazenic lesních dřevin, které zlepšují krajinářskou kompozici tohoto území. Provedený zoologický a entomologický průzkum prokázal, že některé stromy v lokalitě představují životní prostor pro mnoho zvláště chráněných druhů živočichů. Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílela také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

Revitalizace probíhala podle kvalitně zpracovaného projektu. Vlastní opatření bylo provedeno za účasti odborného autorského a biologického dozoru. Ošetřením aleje se kromě celkově lepšího vzhledu této významné lokality zvýšila také bezpečnost procházejících lidí.

Předmětné území se stalo součástí komponované krajiny lesů a lesoparků vytvářené programově vlastníky panství zejména v 19. století. Hrad vystavěný na úzkém skalnatém výběžku, cca 70 metrů nad hladinou říčky Želetavky, představoval důležitý opěrný bod pro Přemyslovce. Hrabata Daunové (1755-1904) zbudovali nad hradem rozsáhlý hradní lesopark s velkým množstvím saletů (staveb), zastavení a vyhlídek na hrad a soutok řek Želetavky a Dyje.

V Hradci Králové 17. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201

Doplňující informace:
  • Na projekt s názvem „Ošetření významných stromů v přírodní rezervaci U doutné skály“ se Lesům ČR podařilo získat finanční podporu ve výši 563 851 Kč (z toho ERDF – 532 526,- Kč, SFŽP – 31 325,- Kč), konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření