Lesy ČR dokončily protipovodňovou ochranu obce Trnava na Třebíčsku

Lesy ČR dokončily další část protipovodňové ochrany obce Trnava, v okrese Třebíč, v kraji Vysočina. Na potoce Březinka, jehož zvýšené povodňové průtoky pravidelně občany obce ohrožovaly a způsobovaly jim velké škody na blízkých nemovitostech, vybudovaly suchou nádrž, odborně řečeno poldr, který slouží k zadržení případné přívalové vlny. Náklady na výstavbu poldru dosáhly částky 5,5 milionu korun.
celkovy-pohled-na-hraz_301x225.jpg

Nově vybudovaný poldr je umístěn asi 600 metrů nad soutokem potoka Březinka a Klapovského potoka. Tvoří ho zhruba 56 metrů dlouhá zemní hráz, vlastní prostor samotné suché nádrže a nezbytný bezpečnostní přepadový kanál. Suchá nádrž je schopna při povodňových stavech zadržet až 26 tisíc kubíků vody. „Nádrž je dimenzována tak, že tak zvanou stoletou vodu zredukuje při průtoku obcí Trnava na pětiletou. Kapacitu koryta potoku Březinka Lesy ČR upravily na průtok pětileté vody již dříve,“ vysvětluje Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Dyje.

Vodní toky na Českomoravské vrchovině protékají velmi členitým terénem. V úzkých údolích mají toky převážně bystřinný charakter, a tak při letních bouřkách nebo náhlém tání sněhu mohou být přiléhající obce postiženy povodněmi.

Obec Trnava byla navíc ve větším ohrožení povodněmi kvůli své poloze na soutoku Klapovského potoka a potoka Březinka. Ten je sice i se svými přítoky dlouhý pouhých 6,8 kilometrů, ale průtok odpovídající stoleté vodě, na soutoku s Klapovským potokem, může dosáhnout až 20 kubických metrů za sekundu,“ dodává Miroslav Kahánek.

Na Klapovském potoce je díky Lesům ČR poldr od roku 2010. Zhruba do tří let by pak protipovodňovou ochranu obce Trnava mělo zakončit ještě poslední protipovodňové opatření v celé soustavě a to zkapacitnění koryta Klapovského potoka.

Hradec Králové 30. listopadu 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.