Lesy ČR dosáhly rekordního hospodářského výsledku v celé historii podniku

HV za leden – září 2010: 2, 417 miliardy korun

Lesy ČR letos průběžně vykazují mimořádně úspěšné hospodaření. Aktuální ekonomické souhrny dokonce ukazují, že v období leden až září podnik vykázal nejvyšší hospodářský výsledek za celou dosavadní historii a to ve výši 2, 417 miliardy korun.

Prokázalo se, že v loni přijatý restrukturalizační program a další úsporná opatření přijatá letos v oblasti hospodaření a optimalizaci nákladů přináší skutečně pozitivní výsledky. Úsporná opatření se přitom nedotkly péče o les. Zlepšení hospodaření je dáno také zlepšením průměrných prodejních cen dříví,“ vysvětluje Svatopluk Sýkora. „Předpokládáme, že v nastaveném trendu budeme pokračovat,“ doplňuje generální ředitel.

Mimořádně dobrého hospodářského výsledku Lesy ČR dosahují i přesto, že se musí průběžně vypořádávat s vysokými mimořádnými náklady na likvidaci povodňových škod a dalších škod způsobených vichřicemi.

Celkový roční objem těžeb přitom rozhodně nepřekročíme Navíc letos nově zalesníme části lesů o celkové ploše 10 500 hektarů a vysadí¬me více než 61 milionů sazenic, které přispějí ke zvýšení druhové roz¬manitosti našich lesů,“ uzavírá generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Vývoj HV před zdaněním:
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 – vývoj
01-06 01-09
502,3 milionů Kč 706,8 milionů Kč 783,9 milionů Kč 1,773 miliardy Kč 2,417 miliardy Kč

V Hradci Králové, 1. listopadu 2010   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.