Lesy ČR hrozící kůrovcovou kalamitu odvrátily

Objem kůrovcového dříví zpracovaného v srpnu u Lesů ČR dosáhl pouhých 52 tisíc m3, což je 34 % množství zpracovaného v loňském srpnu, a také například přibližně polovina objemu zpracovaného v letošním roce za stejné období v Národním parku Šumava. Znamená to, že v důsledku kůrovcových těžeb u Lesů ČR v podstatě nevznikají holiny, jedná se většinou o malé skupinky stromů, po jejichž vytěžení často nebude ani nutné zalesňovat. Potvrzuje se tak letitá lesnická zkušenost, že dobře prováděná ochrana lesa vzniku kalamitních holin brání, i správnost zvoleného přístupu Lesů ČR.

Dobrá péče o les i ochrana lesa samozřejmě není zadarmo. Ke zvládnutí situace bylo použito více než 392 tisíc různých typů lapáků a téměř 54 tisíc lapačů. I tak budou náklady na ochranu lesa v letošním roce přibližně o třetinu nižší než v roce loňském.

Současně bylo od počátku roku asanováno 180 tisíc m 3 kůrovcového dříví. Díky nastavení smluvních vztahů je jeho zpracování průběžné a nedochází tak k šíření kůrovců do okolí. To také významně přispívá k současnému stavu.

Místo řešení kůrovcové kalamity a svolávání kalamitních štábů se tak můžeme věnovat výchově a obnově lesních porostů a zlepšovat tak zdravotní stav námi spravovaných lesů i do budoucna,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.
Plánovitá těžba rovněž minimalizuje negativní dopady na les, dává větší výnosy a snižuje náklady jak na těžbu, tak na pěstební činnost, neboť může pomoci i příroda sama.

Kůrovci nedbají hranic vlastnických ani různých režimů ochrany přírody. Není proto náhodou, že největší problémy s kůrovcem jsou dle předpokladů v okolí Národního parku Šumava, či v sousedství těch vlastníků lesa, kteří na ochranu lesa příliš nedbají. Problematické jsou ale například i národní přírodní rezervace v Jeseníkách, kde je ochrana lesa proti kůrovcům dle požadavků Správy CHKO Jeseníky omezována. I přes zvýšenou pozornost a vynaložené prostředky na těchto lokalitách počty napadených stromů významně neklesají či dokonce stoupají. Přesto i zde se prozatím daří držet kůrovce v nekalamitním stavu.

Srpnem samozřejmě ochrana lesa proti kůrovcům nekončí. Po ochlazení se omezila letová aktivita kůrovců, naopak datlovití ptáci pomáhají vyhledávat napadené stromy. Průběžnou kontrolou ohrožených míst proto revírníci a lesní dohledají napadené stromy z letního období a zajistí jejich asanaci. Přibližně od ledna se budou počítat obranná opatření potřebná k odchycení kůrovců v novém jarním rojení.

V lesích ve správě Lesů ČR však pro jaro bude riziko vzniku kalamity díky péči věnované ochraně lesů opět menší než v letošním roce, což přinese další možné úspory.

V Hradci Králové, 24.září 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.