Lesy ČR kontrolují sběrače borůvek a neoprávněné vjezdy do lesů

V tomto období začala nejen sezóna sběru hub, ale vrcholí i období sběru borůvek. Lesníci se tak každoročně dostávají do sporů zejména s neukázněnými sběrači borůvek, kteří češou borůvky ve velkém, ničí porosty borůvčí a snad si ani neuvědomují, že tím porušují zákon. Podmínky pro sběr lesních plodů jsou ale v zákonech upraveny jednoznačně.

Lesní zákon (289/1995 Sb.) v paragrafu 19 říká, že „každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je každý povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.” Hned v následujícím paragrafu 20 je pak uvedeno, že „v lesích je zakázáno sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les”.

Pro vlastní potřebu a šetrně

Důležité jsou formulace „vstupovat“, „pro vlastní potřebu”„nenarušovat lesní prostředí”. V posledních letech totiž dochází k nájezdům organizovaných skupin česačů zejména do hor severního pohraničí. „Vstupovat“ samozřejmě neznamená vjíždět a „pro vlastní potřebu” není  „česání” borůvek pro obchod za použití takzvaných hřebenů. Po takových skupinách „česáčů“ většinou zůstává spoušť v podobě zdupaného terénu, přelámaných a poničených keřů borůvek a dalšího nepořádku. Ovšem sklizeň borůvek ve velkém za účelem prodeje rozhodně nelze považovat za sběr pro vlastní potřebu a zdevastované porosty borůvčí také nejsou nenarušeným lesním prostředím. Takovíto nájezdníci evidentně porušují lesní zákon, a vystavují se nebezpečí postihu pokutou, která v přestupkovém řízení může dosáhnout výše až 5.000 korun.

Lesníci přírodu chrání

Zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky nenechávají přírodu ničit. „V čase dozrávání borůvek provádíme v nejohroženějších oblastech časté průběžné kontroly, zejména v chráněných oblastech,” říká výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.  “Sběrači hub se chovají k lesnímu prostředí výrazně přívětivěji, než některé skupiny borůvkářů,” doplňuje Vladimír Krchov.

„Například v tomto týdnu začaly probíhat v různých místech Jeseníků zvýšené kontroly za přítomnosti Policie ČR a pracovníků Lesů ČR. Dvoučlenné hlídky, z nichž je vždy jeden Policista a jeden pracovník Lesů ČR se snaží řešit zjištěné přestupky přímo na místě blokovou pokutou“, říká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk Ing. Pavel Indra.

Přesto, že letošní úroda borůvek je obecně slabá, lze ze strany nezodpovědných sběračů očekávat nájezdy do lesních porostů spravovaných Lesy ČR. Kromě porušování předpisů o ochraně přírody je velkým problémem také neoprávněný vjezd motorových vozidel do zákazů vjezdu. Za uvedený přestupek může policista udělit blokovou pokutu do výše 2000 Kč.

„Účelem zvýšených kontrol je nejen zamezení poškozování přírody, ale i zajištění průchodnosti lesních cest pro běžný lesnický provoz, ale třeba také pro případný nutný hasičský zásah,“ dodává Vladimír Krchov.

Uvedené rozhodně neznamená, že by Lesy ČR chtěly omezovat volný vstup do lesů. Všechna výše zmíněná opatření mají naopak za cíl podpořit to, aby se všichni ukáznění návštěvníci cítili v našich lesích co nejlépe.

V Hradci Králové, 29. července 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.