Lesy ČR letos realizují 150 protipovodňových investic, na správu vodních toků připadne 465 milionů korun

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos vynaloží v součtu přibližně 465 milionů korun na správu vodních toků, kterých má na svých pozemcích přibližně 19 570 kilometrů. Zhruba 100 milionů z celkové sumy je určeno na aktuální protipovodňová opatření. Zatímco v předchozích dvou letech se investice soustředily na odstranění škod po povodních z roku 2006, letos již převážná část směřuje k preventivní ochraně před ničivým rozvodněním potoků a bystřin.

Protipovodňových investic letos LČR realizují 150. Půjde především o zvýšení kapacity vodních toků, zpevnění dna a opevnění břehů, výstavbu opěrných zdí a vybudování retenčních (zadržovacích) nádrží.

Dalších 125 projektů se bude týkat oprav a údržby stávajícího majetku na vodních tocích. Mimo to je připraveno 45 projektů na vybudování, ochranu a revitalizaci studánek a rekreačních míst podél malých vodních toků.

Na rozsáhlá opatření na vodních tocích využijeme převážně vlastní zdroje, a to v hodnotě okolo 265 milionů korun. Počítáme ale také s prostředky Evropské investiční banky a fondů Evropské unie,“ doplnil generální ředitel státního podniku Svatopluk Sýkora. Loni LČR vynaložily na správu vodních toků z vlastních zdrojů celkem 255 milionů korun.

Největší investice se chystají na vodních tocích na Jesenicku a u Vrbna pod Pradědem, kde jde o přímou ochranu města před velkou vodou. Rozsáhlá bude rovněž oprava opěrných zdí na Jasénce ve Vsetíně a výstavba suché nádrže k zachycení povodňových vod na Třebíčsku.

Odbornou péčí a ochranou potoků, bystřin a nádrží se v rámci LČR zabývá sedm správ vodních toků, rozdělených podle povodí Ohře, Berounky, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry. Součástí činnosti jednotlivých správ je mimo jiné také výsadba břehových porostů, melioračních a zpevňovacích dřevin, které zabraňují postupné degradaci lesních půd, zlepšují vodní režim a současně zvyšují odolnost lesních porostů vůči povětrnostním vlivům.

Všechny zmíněné investice jsou nekomerčního typu. Pro Lesy ČR znamenají ochranu a zhodnocování majetku a ochranu krajiny a bezpečnosti lidí.

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková, mediální zastoupení LČR,
tel. +420 721 857 097, eva.kijonkova@ek-media.com