Lesy ČR letos zalesní 10 500 hektarů

I v období hospodářské krize jsou investice do obnovy lesa nezbytné a nelze je odložit do doby, až se ekonomika vymaní z recese. Lesy České republiky letos do nové výsadby investují 650 milionů korun. Pěstební činnost včetně ochrany a výchovy mladých porostů si letos vyžádá dokonce téměř 2 miliardy korun. To je rekordní suma, jakou kdy Lesy České republiky do pěstební činnosti ve spravovaných lesích plánují vložit.

Lesy České republiky letos plánují zalesnit části lesů o celkové ploše 10 500 hektarů. Celkem tak vysadíme více než 61 milionů sazenic, které přispějí ke zvýšení druhové rozmanitosti našich lesů. Bude vysazeno přes 45 druhů dřevin, z toho 35 druhů dřevin listnatých a jedle,“ říká výrobně-technický ředitel LČR Vladimír Krchov.

Větší rozmanitost je zásadní z toho důvodu, že smíšené lesy se lépe přizpůsobují měnícím se přírodním podmínkám. Stále více se zaměřujeme i na podporu zdomácnělých nepůvodních druhů dřevin, mezi které patří například douglaska. Letos plánujeme její vysazení na 50 hektarech. Na některých stanovištích tyto dřeviny představují produkčně i ekologicky zajímavou alternativu současné i přirozené dřevinné skladby.

Obnovovat les je zákonnou povinností každého vlastníka lesa. Je to přirozená součást péče o les, kdy se na plochách po těžbě dříví vysazují nové stromky nebo je využito přirozené zmlazení stanovištně vhodných dřevin. To je ideální způsob obnovy lesa. Jenomže v posledních několika letech se výsadba nových stromků stále častěji odehrávala na takzvaných pokalamitních plochách, na nichž byly porosty rozvráceny větrem a sněhem.

Důležitá je především volba dřevinné druhové skladby, která je závislá na místních přírodních podmínkách a požadavcích jednotlivých dřevin na rozmístění na ploše. Tam, kde je dnes sucho, se dá předpokládat, že v budoucnu bude ještě větší sucho, a také ve vlhkých podmínkách vlhkosti ubude.

Zákon ukládá vlastníkovi začít s obnovou lesa do dvou let od vzniku holiny. Ale lesníci z Lesů České republiky se řídí heslem: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra“, a proto holiny zalesňují co nejdříve. Důležité je zalesňovat s vědomím, že nově vzniklý les bude vystaven nejrůznějším škodlivým vlivům a že by se měl dožít v dobré zdravotní kondici i více než sta let. Lesníci tyto vlivy musí předvídat a les, který obnovují, si musejí umět představit v nejrůznějších fázích vývoje až do doby jeho mýtní zralosti.

V současnosti totiž vysazujeme stromy, které by měly v našich lesích přetrvat až do 22. století.

V Hradci Králové, 30. března 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR)
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz