Lesy ČR loni investovaly přes 300 milionů do ochrany krajiny, vodních toků a zpřístupnění lesů

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni investoval z vlastních zdrojů přes 300 milionů korun do ochrany přírody, rozvoje systémů turistických stezek a správy vodních toků. „Jde o projekty, které LČR realizují ve veřejném zájmu,“ vysvětlil generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora s tím, že v letošním roce podnik plánuje na investice do projektů tohoto charakteru zhruba stejný rozsah výdajů.

Celkem 60 milionů korun ze zmíněné loňské částky investic ve veřejném zájmu LČR vynaložily na tzv. Program 2000, tedy na ekologii, turistické trasy, ochranu památek situovaných na lesních pozemcích, na zřízení a údržbu studánek a pramenišť, vyhlídky, odpočinková místa a další stavby a projekty pro veřejnost. Program 2000, vypracovali odborní pracovníci LČR ve spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu a odborného školství. Jeho součástí jsou rovněž opatření k ochraně a posílení populací ohrožených druhů organismů a péče o zvláštní biotopy. (Jednou z významných aktivit byla například podpora Biosférické rezervace Dolní Morava, na níž LČR uvolnily přes 1,3 milionu korun.)

LČR dále vynaložily z vlastních zdrojů celkem 255 milionů korun na správu vodních toků. Z toho 98 milionů směřovalo na investiční akce protipovodňové ochrany, tedy na takzvané zkapacitnění koryt vodních toků, výstavbu retenčních prostorů pro zadržení přívalových vod a splavenin z povodí. Dalších 157 milionů korun podnik využil na opravy a údržby vodních děl, sanaci povodňových škod a na obnovu a údržbu břehových porostů podél vodních toků.

Přibližně 10 milionů korun z celkových výdajů na akce ve veřejném zájmu bylo v roce 2008 určeno také na odstraňování nepovolených skládek v lesích a na nakládání s odpadem.

Investice do projektů veřejného zájmu jsou jednou z klíčových aktivit, které LČR zajišťují vedle správy a péče o lesní porosty a hospodaření se dřívím vytěženým v lesích. Samostatnou kapitolou jsou pak smluvní spolupráce s Českým svazem ochránců přírody, Českou ornitologickou společností, Hnutím Brontosaurus a ekocentry ve vybraných lokalitách. Do těchto projektů LČR vstupují jako smluvní partneři i jako dárci. (Loni částkou okolo čtyř milionů korun.)

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková, mediální zastoupení LČR,
tel. +420 721 857 097, eva.kijonkova@ek-media.com