Lesy ČR mezi pěti nejdynamičtějšími firmami v ČR

Lesy ČR dosáhly velkého úspěchu v 18. ročníku žebříčku „100 nejvýznamnějších firem ČR za rok 2011“, jehož tradičním organizátorem je Sdružení CZECH TOP 100.

Dle aktuálně zveřejněných výsledků patří Lesy ČR mezi pět nejdynamičtějších firem v ČR a současně mezi dvě nejlepší firmy v oborové kategorii Zemědělství, lesnictví, těžba dřeva a rybolov. V celkovém pořadí 100 nejvýznamnějších firem jsou Lesy ČR zařazeny na 47. místě; jde o historicky nejlepší umístění Lesů ČR, oproti roku předchozímu si polepšily o devět míst. Lesy ČR byly vyhodnoceny také jako nejvýznamnější firma Královéhradeckého kraje.

Žebříček nejvýznamnějších firem publikuje Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994, základem hodnocení jsou ekonomická data, tj. zejména tržby, hospodářský výsledek, přidaná hodnota, produktivita práce, počet zaměstnanců apod.

Kategorie Dynamická firma je novou kategorií, která se zaměřuje na vývoj dlouhodobějších trendů; firmy, které v této kategorii uspěly, prokazují stabilní a úspěšný vývoj za delší časové období. Kategorie Dynamická firma je založena na sledování vývoje řady ukazatelů a to například tržeb, produktivity práce či přidané hodnoty v časově řadě čtyř let.

Za dosaženými úspěchy Lesů ČR v 18. ročníku žebříčku „100 nejvýznamnějších firem ČR za rok 2011“ stojí nejlepší hospodářské výsledky za celou dosavadní dvacetiletou historii, kterých podnik v roce 2011 dosáhl. Auditovaný HV před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy korun. Již v roce 2010 však podnik dosáhl HV před zdaněním ve výši 3,160 miliardy Kč. Právě výrazné zlepšení hospodaření zařadilo Lesy ČR mezi pět nejdynamičtějších firem v ČR. V úspěšném hospodaření Lesy ČR pokračují i nadále. Jen za první čtyři měsíce letošního roku dosáhl HV podniku výše 2,538 miliardy korun.

Lesy ČR mají od svého založení obdobnou výkonnostní i ekonomickou kapacitu, jejich výsledky hospodaření se však v řádech odlišují: dřív Lesy ČR hospodařily ve stovkách milionů a v posledních 3 letech  v miliardách. Mediální výroky o „špatném hospodaření“  Lesů ČR v současné době, kdy znásobily historická HV  téměř desetinásobně, postrádají racionální a věcný základ a jsou v přímém rozporu s dosaženým oficiálním a nezávislým hodnocením podniku.

Nedávno byly Lesy ČR navíc Ministerstvem financí zařazeny mezi TOP20 společností, které v roce 2011 přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmu právnických osob největší měrou.

Dobré hospodaření podniku umožňuje:

  • hradit z vlastních prostředků náklady na provoz podniku a na zajištění ochrany lesa a jeho pěstování
  • zajišťovat správu státního majetku bez závislosti na státním rozpočtu
  • na vlastní náklady odstraňovat následky povodňových škod a kalamit
  • zvyšovat finanční prostředky vkládané zpět do lesa
  • kumulovat volné finanční prostředky pro potřeby v zájmu státu
  • přebírat náklady na provoz rozpočtových organizací a snižovat tím výdaje státního rozpočtu
  • nést náklady z vlastních prostředků na veřejně prospěšné účely a na rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesa

V Hradci Králové 21. června 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.