Lesy ČR mobilizují protipovodňovou techniku

Lesy ČR jako správce drobných vodních toků a lesních porostů nasazují dostupnou protipovodňovou techniku v postižených územích Moravskoslezkého a Zlínského kraje.

Jedná se zejména o oblast Beskyd, Novojičínska, Vsetínska a Valašského Meziříčí. Vysokými úhrny srážek jsou zasažena nejenom lidská obydlí, ale často jsou zatarasena i koryta toků a poškozena, či zcela zničena lesní dopravní síť umožňující zásahy v odlehlých osadách. ¨

Pracovníci Lesů ČR jsou již od neděle v terénu, kde monitorují situaci, účastní se jednání povodňových komisí a zajišťují provádění zabezpečovacích prací, spočívajících v odstraňování zátarasů v korytech toků, zprůtočňování kritických profilů propustků, mostů a křížení s inženýrskými sítěmi. Nemalé úsilí si žádá zajišťování zpřístupnění zasažených území. Nutnou součástí jsou základní práce zajišťující stabilitu koryt za účelem ochrany majetku a osob.

V současné době jsou některé oblasti nepřístupné, takže je těžké odhadovat rozsah škod. Z pohledu správy státního majetku lze předpokládat, že hlavní škody budou na opevnění koryt vodních toků a lesní dopravní síti.  Po opadnutí povodňových průtoků bude následně provedena sumarizace a vyčíslení povodňových škod. Hlavním úkolem Lesů ČR bude rychlá a účelná obnova poškozeného majetku.

Lesy ČR opět počítají s výpomocí obyvatelům postižených povodněmi a obcím ve formě poskytování dřeva za výhodných finančních podmínek k obnově jejich obydlí.

Dlouhodobou koncepcí Lesů ČR je lesnické obhospodařování spravovaného území s cílem zvyšování retenční schopnosti krajiny a provádění preventivních protipovodňových opatření na spravovaných drobných vodních tocích.

V Hradci Králové 17. května 2010

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.