Lesy ČR na Jesenicku napravují škody po povodních

Následky způsobené v roce 2009 ničivými povodněmi na Jesenicku v Olomouckém kraji se díky úsilí Lesů ČR daří úspěšně napravovat. Dokončení hned dvou důležitých akcí v obcích Uhelná a Vlčice za skoro 30 milionů korun je dalším důkazem systematické práce Lesů ČR na prevenci před povodněmi.

Lánský potok již komunikace v obci Uhelná neohrozí

Povodeň v obci Uhelná narušila koryto místního Lánského potoka natolik, že vzrostlo nejen riziko poškození majetků občanů, ale také narušení stability místní komunikace a mostu. „Lesy ČR opravily a celkově zrekonstruovaly opevnění koryta. Opěrné zdi podél komunikace byly v některých úsecích postaveny zcela nově,“ konstatuje Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Odry. „Díky úspěšně dokončeným opatřením v hodnotě takřka 14 milionů korun se podařilo potenciální nebezpečí eliminovat,“ doplňuje.

Obec Uhelná s přibližně 550 obyvateli se nachází severozápadním směrem od města Jeseník a pod východními vrcholky Rychlebských hor. Součástí obce Uhelná je i několik menších osad.

foto-c--1-lansky-potok_301x225.jpg foto-c--4-vojtovicky-potok_301x225.jpg
Lánský potok Vojtovický potok

Protipovodňové úpravy na Vojtovickém potoce dokončeny

Povodeň v obci Vlčice, v části Vojtovice, poškodila koryto potoka natolik, že v případě dalšího povodňového stavu by došlo k ohrožení jak komunikace, tak i okolních nemovitostí.  „K řešení nebezpečného stavu Lesy ČR přistoupily systematicky a citlivě. V trase Vojtovického potoka byly umístěny ochranné zemní valy s retenčním prostorem, které v případě potřeby zadrží splaveniny při zvýšených průtocích,“ vysvětluje Vladimír Němčanský. „Do vybudování protipovodňové ochrany investovaly Lesy ČR více než 13 milionů korun,“ dodává. 

Obec Vlčice, kde i s přilehlými osadami žije přibližně 440 obyvatel, se nachází severně od silnice ze Žulové do Javorníka při cestě do Bernartic. 

V Hradci Králové 2. února 2012 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.