Lesy ČR navrátily jizerskohorské Tiché říčce její původní ráz

Snahou státního podniku Lesy České republiky coby správce velkého množství především drobných vodních toků na území státu je těmto tokům postupně navracet jejich původní, přirozený charakter, v uplynulých desetiletích poškozený například nevhodnými opatřeními zaměřenými na podporu zemědělství. Takový je i případ vodního toku Tichá říčka v jizerskohorské lokalitě Karlov u obce Josefův Důl na Jablonecku v Libereckém kraji. V 80. letech 20. století na Tiché říčce tehdejší správci toku provedli několik nevhodných opatření, kterými se snažili odvodnit pozemky v okolí Tiché říčky a urychlit odtok vody z těchto lokalit. S cílem napravit tento neutěšený stav proto Lesy ČR nedávno dokončily za více než dva a půl milionu korun revitalizaci celkem dva kilometry dlouhého úseku tohoto vodního toku. Kromě Lesů ČR se na financování projektu významnou měrou podílela také Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

V rámci revitalizace musely Lesy ČR například zrušit nevhodně napřímené a zahloubené koryto a vytvořit mělké, nepravidelně se profilující koryto nové. To má rozvolněnou, 223 metrů dlouhou trasu. Všechny v minulosti nevhodně vybudované vtoky a výtoky jsou nyní zaslepeny a dno nového koryta je stabilizováno vhodnými kamennými objekty. Podél upravovaných úseků se navíc podařilo vytvořit tři boční tůně, díky čemuž tak v lokalitě vznikl vhodný biotop pro mokřadní druhy rostlin a pro živočichy vázané na vodní ekosystém. Revitalizace Tiché říčky probíhala v úseku říčních kilometrů 1,160-3,150.

Odborní pracovníci Lesů ČR budou společně s ochránci přírody lokalitu nadále monitorovat, ale již dnes je zřejmý pozitivní vliv provedené revitalizace ve zlepšení životního prostředí Jizerských hor.

V Hradci Králové 17. února 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Celkové náklady akce „Revitalizace Tiché říčky, ř. km 1,60 -3,150“ dosáhly částky 2,07 mil. Kč bez DPH. Pro realizační část projektu se Lesům ČR podařilo získat příspěvek z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činil 1 652 678,- Kč (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF podpora 1 570 044,- Kč a Státní fond životního prostředí ČR příspěvek 82 634,- Kč). Zbývající finanční prostředky investovaly Lesy ČR (na projektovou přípravu včetně inženýrské činnosti a rozboru sedimentu).

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření