Lesy ČR nesouhlasí s plošným vyřezáváním kleče v Jeseníkách

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na Keprníku zahájila vyřezávání kleče, Lesy České republiky mají k tomuto kroku výhrady.

Likvidace kleče je iniciativou Správy CHKO Jeseníky. Ta jako orgán ochrany přírody zadává a hradí tyto práce na základě vlastního rozhodnutí ze svého rozpočtu. Fakticky tak Správa CHKO Jeseníky přebírá zodpovědnost za další vývoj dotčených lokalit. Lesy České republiky musí tento zásah podle zákona o ochraně přírody strpět, přestože mají k rozsahu a formě likvidace kleče výhrady.

Lesníci vysazovali v Jeseníkách kleč od konce 19. století jako ochranu níže položených lesů. Dodnes brání výrazným škodám erozí i svahovým sesuvům. Důležitá je i její rekreační a krajinotvorná funkce, protože všemi generacemi návštěvníků je kleč vnímána jako nedílná součást zdejší malebné krajiny. Naopak, škodlivost kleče zatím nebyla prokázána.

Lesy ČR akceptují lokální redukci kleče v lokalitách, kde to budou vyžadovat oprávněné zájmy ochrany přírody – například ochrana vzácných a ohrožených endemitických druhů rostlin. Na druhé straně by zvolený postup neměl ohrožovat funkce, které kleč plní. Přívalové deště, které v Jeseníkách způsobily katastrofální sesuvy půd ve 20. letech minulého století, jsou stále aktuálnější hrozbou. A právě rozsáhlejší vyřezání borovice kleče by mohlo neúměrně zvýšit riziko vzniku rozsáhlých svahových sesuvů.

Lesy ČR proto v roce 2008 zadaly v rámci své Grantové služby výzkumný projekt „Biocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu Hrubého Jeseníku“, který by měl na tyto otázky odpovědět. Studie bude dokončena v roce 2011. Do té doby by nikdo neměl činit žádné kroky, které mohou mít významné následky a obtížně by se napravovaly.

„Nebráníme se pomístnému vyřezávání kleče v zájmu ochrany přírody. Na druhé straně zvolený postup musí být v souladu s platnými zákony a vyřezání kleče nesmí neúnosně zvýšit riziko možných škod. O dalším postupu proto chceme se Správou CHKO Jeseníky dále jednat,“ shrnuje postoj i plány státního podniku Pavel Indra, krajský ředitel Lesů ČR v Šumperku.

kontakty:

Ing. Pavel Indra,
ředitel krajského ředitelství Šumperk
Tel.: +420 725 099 616,
e-mail: indra.oi13@lesycr.cz  

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.