Lesy ČR obnoví unikátní lesopark v obci Pernink na Karlovarsku

Lesy ČR loni na podzim zahájily práce na první etapě obnovy významné přírodní památky – lesoparku v obci Pernink, v okrese Karlovy Vary, v Karlovarském kraji. Záměrem projektu je obnova místního lesoparku, který zde vznikl v období mezi světovými válkami. V rámci kompletní regenerace, na kterou bude vynaloženo více než 7 milionů korun, proběhne obnova pěšin, výsadba nových dřevin a letos by zde mělo vzniknout i několik zajímavých míst. „Naším záměrem je rozsáhlá sadovnická a krajinářská obnova původní zahradní architektury a celkové kompozice území. Práce jsou hrazeny částečně ze strukturálních fondů Evropské unie – Operačního programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova. Zbývající část jde z tak zvaného Programu 2000, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů. Obnova Lesoparku Pernink se tak stane naším dalším příspěvkem k rozšíření nabídky turistických cílů v lokalitě Krušných hor,“ uvádí ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempířová. Obnova Lesoparku Pernink probíhá ve dvou etapách. První, právě probíhající, skončí letos v srpnu. Druhá, která se připravuje, potrvá souběžně od května do září. Slavnostní otevření pro veřejnost se plánuje na podzim.

Znovuzrození lesoparku

Původní lesopark vznikl v době mezi světovými válkami za přispění místního okrašlovacího spolku na ploše o rozloze 45 hektarů. Po druhé světové válce pustl a postupně se měnil v les, některé jeho původní části prakticky zanikly. Díky poloze v bezprostřední blízkosti obce Pernink je zde dodnes patrná a používaná síť původních chodníků. Oblast kolem Perninku totiž patří mezi turisticky atraktivní místa Karlovarského kraje, tato část přírody je cílem výletů nejen místních lidí, ale i návštěvníků ze vzdálenějších lokalit. Některé původní chodníky však časem přece jen zanikly, a proto se nyní počítá s jejich obnovou. V současnosti jsou pozemky, na kterých se lesopark rozkládá, ve správě Lesů ČR a jsou vedeny jako lesní porosty. Přeměna tohoto území přinese kromě rozšíření možností k vycházkám do přírody také zvýšení biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti.

V rámci přípravných prací odborníci Lesů ČR důkladně posoudili zdravotní stav stromů pocházejících ještě z původní výsadby. Některé budou ošetřeny, jiné, ty ve špatném stavu, budou nahrazeny novými. Projekt počítá s výsadbou 26 druhů listnatých a sedmi druhů jehličnatých dřevin, během prací dojde k výsadbě více než 11 tisíc stromků a keřů,“ vysvětluje dále Barbora Klempířová. Mezi nově vysázenými listnatými dřevinami návštěvníci najdou javor babyku, brslen evropský či štědřenec alpský, jehličnany obohatí borovice černá, smrk omorika nebo tis červený.

Zajímavá místa znovu ožijí

V areálu lesoparku obnovou projde několik zajímavých lokalit: patří mezi ně také přístupová cesta vedoucí k místnímu pomníku. Záměrem je vytvořit lesní křížovou cestu se 13 zastaveními v podobě pro Krušnohoří typických javorů klenů. Jde o odolné stromy, na podzim se červeně zabarvujících a dosahujícíchí úctyhodné výšky. Na stromech budou umístěny obrázky křížové cesty. V okolí zdejšího altánu vznikne větší volný prostor a tím i malebný výhled. Nedaleko bude založen malý kopec, osázený půdopokryvnými dřevinami.

Obnovu čeká také snad nejzajímavější část lesoparku zvaná „šnekový kopec“. Ten v parku vznikl po vzoru podobné zahradnické zajímavosti, která se dochovala v organizací UNESCO chráněné kroměřížské Květné zahradě. „Prostor kolem kopce uvolníme od náletových dřevin, kolem cest vysázíme solitérní stromy. Připravujeme také úpravy prostranství kolem zdejšího pomníku, na místě bývalého jezírka vznikne studánka s kaskádovým přítokem. Dojde rovněž k obnově altánu a provedení dvouúrovňového značení tras vedoucích lesoparkem. Na cestách do lesoparku přibudou vstupní portály a na význačných místech umístíme informační tabule. Kopec, který vznikne obnovením původní konfigurace okolního terénu, bude osázen barvínkem. Součástí projektu je i obnova odpočívadla doplněného pramínkem,“ dodává ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempířová.

V obci Pernink v Krušných horách na Karlovarsku stojí za pozornost kromě unikátního lesoparku také například kamenný viadukt z konce 19. století nebo kostel Nejsvětější Trojice z počátku 18. století.

V Hradci Králové, 7. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Projekt LČR, s.p. „Regenerace lesoparku Pernink“ je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. Z celkových nákladů 3 632 174,- Kč (bez DPH) OPŽP přispěje částkou 2 330 057,- Kč.

Dále je tento projekt spolufinancovaný Programem rozvoje venkova (PRV) – oblast podpory II.2.4.2.a) Zvyšování společenské hodnoty lesů. Z celkových nákladů 1 916 351,- Kč (bez DPH) PRV přispěje částkou 1 724 715 Kč.

Zbylé náklady hradí státní podnik Lesy ČR ze svých vlastních prostředků.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.