Lesy ČR obnovily v Chřibech na Zlínsku tři retenční vodní nádrže

Lesy ČR dokončily v Chřibech – jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí Zlínského kraje – obnovu tří vodních nádrží, které významně přispívají k optimalizaci vodního režimu v místní půvabné krajině. Vodní nádrže se nacházejí na území lesnického revíru Kvasice, na potoce Vrbka tekoucího Halenkovickou dolinou, v oblasti Otrokovic. V terénu jsou označeny názvy Račák, Ujmiska a Tabarky. Tyto názvy současně odpovídají jménům místních katastrálních území. Rekonstrukce stála přes 2 miliony 200 tisíc korun. Obnovené nádrže mají pro zdejší lokalitu mimořádnou důležitost: přispívají k zadržování vody v krajině, zejména v období stále častěji se vyskytujících period sucha a pomohou zpomalit odtok i případných přívalových srážek v povodí Vrbky. Vodní nádrže výrazně zvýší biodiverzitu v této oblasti.

Pro to, aby nádrže mohly znovu plnit své důležité funkce, došlo v průběhu rekonstrukce k opravě hrází a vybudování nových vypouštěcích zařízení s regulačním zařízením včetně bezpečnostních přepadů. Odtěžením nánosů se navíc podařilo celkově zvětšit retenční prostor nádrží. Na financování projektu se kromě Lesů ČR podílela také Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Malé vodní nádrže obklopené lesními porosty významnou měrou zvyšují biodiverzitu v krajině – stávají se ideálním místem pro vznik a rozvoj vodních nebo mokřadních biotopů a na ně vázaných rostlin a živočichů. Tvoří nenahraditelný domov vzácným obojživelníkům a plazům. Ve vodní nádrži Tabarka žijí například zákonem chránění živočichové skokan štíhlý, čolek horský a rak říční. Mezi další doplňkové funkce nádrží patří funkce rekreační a krajinotvorná. V případě nutnosti nádrže plní i funkci protipožární; slouží jako zásobárna vody pro hašení požárů.

Původní retenční nádrže byly v celkově špatném technickému stavu a přestaly svoje funkce plnit v druhé polovině 20. století, kdy musely být vypuštěny s ohledem na hrozící nebezpečí jejich protržení při vyšších průtocích.

Chřiby: krásná příroda, kulturní tradice i rekreační potenciál

Území Chřib má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice.

Chřiby jsou horským pásmem, které se rozkládá na středovýchodní Moravě a leží mezi městy Kyjovem a Kvasicemi v Jihomoravském a Zlínském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n.m.

V Hradci Králové 11. září 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Celkové náklady na rekonstrukci těchto retenčních nádrží činily 1 860 000,- Kč (bez DPH). Podpora z fondu Evropské unie (ERDF) dosáhla 1 501 000,- Kč (85 % způsobilých výdajů) a příspěvek Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 88 000,- Kč (5 % způsobilých výdajů). Podpora byla financována v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny. Zbytek finančních prostředků hradily z vlastních zdrojů Lesy ČR.

Dle akcí:
Název retenční nádržky Celkové výdaje (bez DPH)  Celkové způsobilé výdaje  z toho podpora
EU (85 %) SFŽP (5 %)
Račák 535 098,- Kč 506 305,- Kč 430 359,- Kč 25 315,- Kč
Ujmiska 723 075,- Kč 723 075,- Kč 614 614,- Kč 36 154,- Kč
Tabarky 599 176,- Kč 536 402,- Kč 455 941,- Kč 26 820,- Kč

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.