Lesy ČR obnovují větrolam mezi obcemi Čejč a Čejkovice na Hodonínsku

Lesy České republiky, s. p., zahájily obnovu větrolamu o celkové délce 800 metrů podél silnice mezi obcemi Čejč a Čejkovice na Hodonínsku v Jihomoravském kraji. Celkové náklady na realizaci dosáhnou téměř tři čtvrtě milionu korun.

Větrolamy, jak sám název napovídá, hrají významnou roli ve zmírňování škodlivých účinků větrů, zejména proti větrné erozi. Tvoří je za tím účelem vysazené pásy stromů případně i keřů vhodné druhové skladby. Protože stávající větrolam díky nevhodné druhové skladbě a zdravotnímu stavu přestával plnit svůj účel, Lesy ČR se rozhodly jej obnovit. Nový větrolam bude založen jako poloprodouvavý, tedy částečně propouštějící vítr, který je v našich podmínkách považován za nejúčinnější.

Větrolam bude tvořen z více řad stromů a na okrajích vždy z jedné řady keřů. Nejvíce zastoupenou dřevinou zde bude dub zimní, doplňovaný výsadbou třešně ptačí. Mezi další vysazované dřeviny budou patřit lípa srdčitá, javor mléč, habr obecný, javor babyka, jeřáb břek, lípa velkolistá, v menší míře dále hrušeň planá, moruše bílá a jeřáb muk. Keřovité dřeviny budou zastoupeny především svídou krvavou, lískou obecnou, ptačím zobem obecným, dále bude přimíšen hloh obecný, hloh jednosemenný, zimolez obecný, skalník obecný, dřín obecný, kalina obecná a řešetlák počistivý.

Výsadbou dřevin v letošním roce projekt nekončí. V dalším období bude prováděna péče o nově vysazené stromy a keře. Předpokládané ukončení projektu je na podzim roku 2015. Obnovou větrolamu Lesy České republiky významně přispějí ke zpestření zdejší krajiny s nízkou lesnatostí.

Na financování projektu se kromě Lesů ČR podílí také Evropská unie a Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V Hradci Králové 30. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
 • Na projekt se podařilo Lesům České republiky získat podporu z fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny (Opatření proti větrné erozi).
 • Další projekty obnovy větrolamů, které Lesy České republiky realizovaly nebo realizují s finančním příspěvkem z Operačního programu Životní prostředí:
  • ▪ Obnova kriticky ohrožených větrolamů na lesní správě Znojmo – projekt ukončen.
  • ▪ Obnova kriticky ohrožených větrolamů na lesní správě Znojmo II – v realizaci.
  • ▪ Obnova kriticky ohrožených větrolamů na lesní správě Znojmo III – v realizaci.
  • ▪ Obnova kriticky ohrožených větrolamů na lesní správě Bučovice – v realizaci.

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření