Lesy ČR otevírají obálky ke střednědobým zakázkám

Lesy ČR počínaje dnešním dnem (26.9.2007) začaly otevírat obálky zadávacího řízení ke střednědobým zakázkám komplexní lesnické činnosti pro období 2008 – 2010. U lokality OM (odvozní místo) se soutěží o to, která firma nabídne nejmenší cenu za práce. U lokality P (při pni) je rozhodující pro výběr nejvhodnější nabídky kromě ceny pěstebních a těžebních prací i cena, kterou uchazeč nabídne za dříví.

Celkem bude otevíráno 2.549 nabídek, z toho
„lokalita OM“ 840 nabídek
„lokalita P“ 1709 nabídek

Průměrný počet nabídek na 1 SÚJ na lokalitě OM je 8,5 nabídek (lokalita OM …….98 SÚJ)
Průměrný počet nabídek na 1 SÚJ na lokalitě P je 11 nabídek (lokalita P……….159 SÚJ)

Nejmenší počet nabídek na 1 SÚJ ……..3 nabídky
Největší počet nabídek na 1 SÚJ ………..18 nabídek

Předpokládané termíny pro otevírání obálek jsou 26. a 27. 9. 2007 a 1., 2. a 3. 10. 2007. Vzhledem k vysokému počtu nabídek nelze vyloučit dílčí prodloužení v rámci jednotlivých dnů. Vzhledem k rozsahu zadávacích řízení byly stanoveny 3 komise, které podle časového harmonogramu budou obálky otevírat. Po otevření obálek bude následovat jejich hodnocení. Smlouvy s úspěšnými uchazeči budou podepsány poté, co uplyne lhůta pro podání případných námitek resp. pro podání návrhů na přezkum úkonů u zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky může uchazeč podat námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Stěžovatel má dále právo do 10 dnů od obdržení rozhodnutí zadavatele o tom, že námitkám nevyhovuje, podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V Hradci Králové 26.září 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.