Lesy ČR otevírají u Chudenic na Klatovsku novou naučnou stezku Žďár

27. dubna v lokalitě proběhnou oslavy Dne Země

Lesy ČR tento pátek 26. dubna v katastru obce Chudenice, v okrese Klatovy, v Plzeňském kraji, slavnostně otevřou zcela novou, pět kilometrů dlouhou naučnou stezku nazvanou Žďár. Stezka s dvěma nástupními místy, u zámku Lázeň a u kaple sv. Anny, návštěvníky provádí půvabnou lokalitou kolem vrchu stejného jména a klidným prostředím zdejšího lesoparku. „Cílem naučné stezky Žďár je návštěvníkům představit na celkem patnácti zastaveních zdejší faunu, flóru a další zajímavosti. Trasa vede po upravených cestách, nenáročným terénem, výjimkou je jen krátký výstup k rozhledně Bolfánek. Kromě poznání místní přírody si lidé procházkou po trase připomenou též zajímavosti z naší historie a budou moci obdivovat um našich předků, ať už v podobě zachovalých historických staveb, uměleckých děl nebo citu pro formování zdejší krajiny. Do vybudování naučné stezky Lesy ČR investovaly téměř půl milionu korun, který byl uhrazen z tak zvaného Programu 2020. Ten slouží k celostátní podpoře veřejně prospěšných funkcí lesů. K otevření naučné stezky symbolicky dochází ve dnech, kdy se slaví tak zvaný Den Země. K tomuto svátku se řadou akcí jako je právě otevření naučné stezky hlásí také náš podnik,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR.

V Chudenicích například v letech 1816 až 1828 pobýval známý český vědec, filolog, historik a zakladatel slavistiky Josef Dobrovský a to jako host hraběte Eugena Czernina, který byl též proslulým učencem a jehož zdejší zámek Lázeň u Chudenic navštěvovali nejvýznačnější čeští učenci té doby. Na svátek sv. Václava v roce 1941 byl v Chudenicích při Šmílovského cestě Josefu Dobrovskému coby významnému českému národnímu buditeli odhalen pomník. Tehdejší odhalení pomníku lze považovat za skutečné hrdinství a projev ryzího vlastenectví, neboť v té době již probíhalo období tzv. heydrichiády, kdy platilo vyhlášení výjimečného stavu a byly zahájeny popravy českých lidí.

Naučná stezka vede i kolem Kvapilových jezírek, která své jméno získala po nejslavnějším chudenickém rodákovi Jaroslavu Kvapilovi, předním českém spisovateli a básníkovi, autorovi libreta nejznámější české opery Rusalka. Dle historicky zaznamenaných vyjádření Jaroslava Kvapila mu prý bylo právě místo zdejších jezírek se vzpomínkami na mládí inspirací k sepsání poetického textu Rusalky, kterou posléze zhudebnil v operu Antonín Dvořák.

Ze samotného vrchu Žďár, který se nachází ve výšce 629 metrů nad mořem a je tak nejvyšším vrcholem oblasti, se naskýtá úžasný výhled na Klatovsko a Jižní Plzeňsko, všechny vesničky a kopcovitou krajinu kolem. Nachází se na něm rovněž rozhledna nazývaná Bolfánek. Jde o zachovalou věž sloužící od roku 1810 jako rozhledna. V dávných dobách podle dochovaných pramenů na místě stála sakrální stavba a později kostel. Poslední rekonstrukcí rozhledna prošla v letech 2010 až 2012. Z rozhledny je vidět dokonce i na hřebeny šumavských hor a vrcholky Českého lesa.

Jedno ze zastavení NS Žďár vede okolo již zmiňovaného zámku Lázeň a též přilehlým parkem. Na místě původně stála nad vývěrem léčivého pramene kaplička. Místní prameny totiž byly po staletí známé jako léčivé a posvátné. Kaple byla na konci 18. století za Jana Rudolfa Czernina z Chudenic včleněna do novostavby kamenného lázeňského domu – hostince, tzv. Badhausu. Odtud pochází dnešní pojmenování zámku „Lázeň.“ V bezprostředním okolí domu nechal navíc Czernin vybudovat park, a to ne ledajaký. Romantické průhledy krajinou, pohodlné pěšinky i lavičky, které přímo vybízely k posezení a obdivování dřevin tuzemských i cizokrajných – to vše bylo velmi pečlivě promyšleno a naplánováno. Park je dodnes evropským unikátem a jeho rozloha cca 12 hektarů zůstala zachována.

Lesní komplex Žďár je dnes složen z listnatých i jehličnatých dřevin, z listnatých je nejvíce zastoupen dub, z jehličnatých pak smrk. V lesích je také možné při troše štěstí pozorovat celou řadu zajímavých zvířat a ptáků: srnce obecného, daňka evropského, muflona, čápa černého, sýce rousného nebo jestřába lesního.

Lesní správa Lesů ČR Klatovy, která stavbu NS Žďár zajišťovala, je v sobotu 27. dubna v době od 11 do 17 hodin hlavním partnerem akce Den Země a dětí, který se uskuteční právě v obci Chudenice. Akce proběhne na dvou lokalitách: v arboretu Americká zahrada a okolí a v lokalitě u rozhledny Bolfánek. Součástí programu budou komentované prohlídky arboreta, přírodovědně naučný zábavný program, info výstava „Českým lesem“, kreativní ruční dílny, malá přehlídka chodských krojů s komentářem či ukázky aranžování květin. Nebude chybět ani doprovodný kulturní program.

V Hradci Králové 23. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření