Lesy ČR oznamují výsledky za rok 2008: Zisk dosáhl 461 mil. Kč

Státní podnik Lesy České republiky hospodařil v roce 2008 s čistým hospodářským výsledkem 461 miliónů korun, což je oproti předchozímu roku (284 mil. Kč) zvýšení o 62 procent. Tento a další údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2008, která obsahuje auditorský výrok bez výhrad a dnes byla projednána dozorčí radou státního podniku.

Meziročního zvýšení hospodářského výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména díky úsporám v oblasti nákladů (pokles nákladů výkonové spotřeby o 942 mil. Kč) a vyšším výnosem z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (meziroční nárůst o 158 mil. Kč).

Státní podnik ke konci roku 2008 hospodařil na lesních pozemcích o celkové výměře 1 347 tisíc hektarů, což je 17 procent neboli šestina z celkové plochy území České republiky (78 866 km
2
). Jejich hodnota vedená v účetnictví podniku dosahuje 51,725 mld. Kč, celková bilanční suma podniku k 31. prosinci 2008 pak byla 69,242 mld. Kč.

Výnosy v roce 2008 dosáhly 10,867 mld. Kč, z toho hlavní položku tvořily výnosy z vlastních výkonů ve výši 8,396 mld. Kč, které byly o 497 mil. Kč nižší než v roce 2007, a to kvůli menšímu objemu prodaného dříví. Obdobně se výkonová spotřeba meziročně snížila z 6,550 mld. Kč v roce 2007 na 5,608 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nižším výkupem dříví od smluvních partnerů a nižšími náklady spojenými se zpracováním kalamitního dříví, které byly v roce 2007 výrazně vyšší kvůli následkům orkánu Kyrill.

Rok 2008 byl prvním rokem, kdy pro Lesy ČR zajišťovaly lesnické činnosti smluvní partneři vybraní na konci roku 2007 ve výběrových řízeních pro střednědobé období 2008-2010. Z celkové těžby v objemu 8,252 miliónů m
3
pocházelo z lokalit „P“ 3,726 miliónů m
3
(P = při pni, kdy smluvní partneři vedle těžební a pěstební zajišťují také obchodní činnost), a z lokalit „OM“ 3,541 miliónů m
3
(OM = smluvní partneři předají dříví na „odvozních místech“ státnímu podniku, který sám zajistí obchod).  Na vlastních lesních závodech státního podniku se vytěžilo 506 tisíc m
3
, zbylé množství dřeva připadlo na ostatní metody těžby.

Vybrané základní ukazatele 2007 2008
Výnosy celkem (mil. Kč) 12 041 10 867
Hospodářský výsledek po zdanění (mil. Kč) 284 461
Výměra lesních pozemků (tis. ha) 1 348 1 347
Těžba (tis. m
3
)
8 882 8 252
Obnova lesa (ha) 10 772 11 311
Výchova mladých lesních porostů (ha) 29 703 36 783
Bilanční suma (mil. Kč) 69 183 69 242
Počet zaměstnanců 3 560 3 666

Hradec Králové 2. 7. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz