Lesy ČR po svých partnerech důrazně požadují dodržování zákoníku práce

Vedení Lesů ČR se v pátek sešlo se zástupci všech 27 smluvních partnerů, kteří provádějí lesnické práce v roce 2011. Hlavními tématy bylo vedle hodnocení výsledků tendrů i záležitosti indexace cen dříví, smluvní povinnost nabídky dříví na komoditní burzu, kontrolní systém při provádění lesnických činností a jeho praktická aplikace a problematika agenturního zaměstnávání.

Setkání jsme zorganizovali proto, abychom zhodnotili za účasti smluvních partnerů průběh tendrů za 1.Q letošního roku a projednali některé aktuální záležitosti,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Kromě vedení podniku se setkání zúčastnil i 1. náměstek ministra zemědělství Roman Boček a zástupci smluvní advokátní kanceláře.

Dosavadní průběh tendrů a prováděných činností byl hodnocen zástupci LČR i zástupci smluvních partnerů celkově pozitivně. Jednotliví ředitelé krajských ředitelství LČR zhodnotili průběh plnění smluv na konkrétních smluvních územních jednotkách a bylo zkonstatováno, že průběh prací probíhá podle plánu.

V záležitosti indexace cen dříví a povinnosti nabídek stanoveného objemu dříví na komoditní burzu bylo poskytnuto právní stanovisko zástupcem advokátní kanceláře. K oběma záležitostem probíhala diskuse. Podněty a návrhy ze strany zástupců smluvních partnerů, které vzešly z této diskuse, budou zakladatelem  i vedením podniku  posouzeny a bude o nich dále jednáno. Při posuzování námětů bude ale dbáno na soulad se zákonem tak, aby případnou akceptací podnětů od smluvních partnerů nebyli diskriminováni ostatní účastníci veřejné zakázky, kteří v zakázce neuspěli, což by mohlo z jejich strany vyvolat oprávněné podněty.

Při prezentaci kontrolního systému byl uváděn význam kontrolních činností pro obě strany, Lesy ČR nabídly smluvním partnerům metodickou pomoc při zdokonalování nebo tvorbě jejich vnitřního kontrolního systému.  Zároveň byla zdůrazněna i prevenční funkce kontrolního systému LČR, a to zejména pro odhalování možných neshod, předcházení nedostatků a přijímání nápravných opatření.

Diskutovaným tématem byla i problematika využívání agenturních zaměstnanců některými smluvními partnery a mediální prezentace této záležitosti, která se neprávem negativně obrací proti LČR. Vedení podniku vyzvalo smluvní partnery, aby v případě využívání agenturních zaměstnanců zajistili ve spolupráci s agenturou práce plnění zákonných povinností a srovnatelné pracovní a mzdové podmínky dočasně přidělených zaměstnanců tak, jak jim tuto povinnost ukládá zákon.

Zástupci partnerů vyjádřili přání organizovat obdobná jednání v pravidelných intervalech. „Jsem přesvědčen o tom, že setkání tohoto typu jsou velmi důležitá a přispívají k vzájemnému pochopení postojů a stanovisek k důležitým tématům, která se vzájemné spolupráce dotýkají. Proto v setkáních s našimi smluvními partnery budeme pokračovat a projednávat aktuální témata a hledat vzájemnou shodu,“ řekl na závěr generální ředitel podniku Svatopluk Sýkora.

V Hradci Králové, 27. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.